Grup d’Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular

BIOFAR
Presentació: 

Per a la consecució dels objectius genèrics d’aquest Grup d’Innovació Docent (GID) que es pretén constituir, es comptarà amb la participació d’una gran part del professorat que imparteix actualment docència en la Secció de Bioquímica i Biologia Molecular, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, de la Universitat de Barcelona. Tot i que alguns membres que constituiran el grup han participat activament en projectes d’innovació docent, en el seu conjunt, tots aquests professors es constituirien per primera vegada com a GID.  

En aquests moments, són múltiples els reptes que s’estan plantejant en l’àmbit universitari, per diferents motius, tant estructurals com acadèmics. Entre d’altres, un d’aquests reptes, és la necessitat de donar la resposta adequada als canvis que han manifestat aquests darrers anys les noves generacions d’estudiants, que demanden que l’assistència a classe sigui veritablement una bona inversió del temps que han de dedicar a l’estudi, que s’apliquin metodologies més actives d’aprenentatge a l’aula, i que es millori l’enfocament, la selecció i la síntesi dels continguts de les matèries en funció de la seva aplicabilitat i del futur interès professional.

Una de les característiques del funcionament docent actual de la nostra Secció que caldria millorar per a donar resposta a aquests reptes és enfortir la comunicació entre el professorat que imparteix les diferents assignatures de l’àrea de coneixement de la Secció. Tot i que en els darrers anys, s’han desenvolupat actuacions de coordinació que han escurçat les diferències d’estructura discursiva del professorat, del material didàctic i de les estratègies d’avaluació emprades, encara cal dissenyar noves estratègies per fer possible l’organització d’un discurs més uniforme, de tipus transversal, adaptat també als nous requeriments dels estudiants, que s’han esmentat. Aquests canvis proporcionarien l’escenari necessari per a millorar i innovar en l’aprenentatge, i comprovar els resultats de les noves estratègies docents emprades. Una bona comunicació entre els professors de les diferents assignatures impartides pel departament tant en el grau de Farmàcia com en el Màster de Biotecnologia Molecular facilitaria també la valoració global de la capacitat d’integració dels coneixements que l’alumnat rep en les diferents assignatures de l’àrea.

Una de les principals motivacions que impulsa la formació d’aquest GID, és l’evidència que té el professorat que imparteix assignatures dels cursos superiors, de l’existència de mancances de coneixements bàsics que l’alumnat ja hauria d’haver integrat, quan han superat les matèries de primer o segon curs. En relació amb aquest fet, el grup pretén redefinir i reforçar els coneixements bàsics e indispensables de les matèries impartides en cursos inicials del Grau, per a facilitar l’aprenentatge de les matèries relacionades, més especialitzades, que s’imparteixen en els cursos superiors. A més, si s’assoleixen aquests objectius bàsics, es pretén també aconseguir que l’alumnat millori la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, utilitzant per a l’aprenentatge models d’estudi transversals.

Els objectius genèrics del grup consisteixen essencialment a dissenyar noves estratègies discursives, de definició i construcció d’un aprenentatge més transversal i aplicat, que incrementi la motivació de l’alumnat. Es pretén:

  1. Revisar, redefinir, debatre i consensuar els continguts docents de les diferents unitats didàctiques dels temaris de les assignatures per unificar i organitzar la seqüència i coherència d’un discurs més transversal.
  2. Millorar la comunicació i transferència de recursos docents entre el professorat.
  3. Incorporar nous recursos per estimular la motivació i la participació de l’alumnat a l’aula, i facilitar l’autoaprenentatge.
  4. Establir un sistema més atractiu de tutories, per tal de promoure la interacció entre l’alumnat i el professorat.
Codi UB: 
GINDOC-UB/175
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Herrero Rodriguez, Laura
Membres del grup: 
Badia Palacín, Josefa
Baldomà Llavinés, Laura
Caelles Franch, M. del Carmen
Ciudad Gómez, Carlos Julian
Ferrer Prats, Albert
Gentilella, Antonio
Metón Teijeiro, Isidoro
Montero Sanchez, Raquel
Navarro Brugal, Gemma
Noé Mata, Verónica G.
Reyes Resina, Irene
Rivas Santisteban, Rafael
Rodríguez Rubio, Joan Carles
Romero Romero, María del Mar
Sebastián Muñoz, David
Serra Cucurull, Dolores
Tauler Girona, Albert
Todorcevic, Marijana