Habilitats orals i elevator pitch: millora de les competències emprenedores i proposta de rúbrica avaluativa

Aquest projecte d’innovació docent té com a objectiu realitzar accions de millora de les habilitats de comunicació oral per a la realització d’elevator pitch eficaços. L’elevator pitch ha esdevingut una eina cada cop més comú en els processos de selecció en àmbits industrials, d’innovació i d’emprenedoria per presentar projectes a potencials inversors o clients. En aquest sentit, l’elevator pitch és molt comú en indústries com l’audiovisual, la biotecnològica, la sanitària i, en general, en àmbits amb altra freqüència de creació d’start-ups.

Aquest projecte es presenta com a implementació i expansió del treball realitzat en el marc del projecte «Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l’estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals» (2016PID-UB/026). Pretenem traslladar l’experiència adquirida en la realització d’aquest projecte i adequar-la a les necessitats de diferents ensenyaments de la Universitat de Barcelona. El projecte anterior va desenvolupar, en el context del grau en Comunicació Audiovisual, píndoles formatives per desenvolupar competències de comunicació oral persuasiva per a la realització de diferents modalitats de pitch, entre elles, l’elevator pitch, així com rúbriques d’avaluació basades en les experiències de professionals i inversors del sector audiovisual i refrendades també per professionals de la indústria audiovisual i pels propis professors del grau.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquesta proposta s’emmarca en tres línies d’innovació docent. La primera d’ella, focalitzada en el treball sobre les competències transversals (B1); concretament, es pretén desenvolupar accions de millora de les competències de comunicació oral per a la realització d’elevator pitch eficients, La segona, en la d’instruments d’avaluació (C7) ja que desenvoluparà i aplicarà una rúbrica única per a l’avaluació d’aquestes competències. A més a més, per últim, el projecte també es considera una acció de formació d’equips docents (D) en tant que agrupa professorat de diferents facultats i ensenyaments; i, per tant, de diferents àrees de coneixement, amb un objectiu comú. En aquest sentit, les objectius del projecte són:

1.- Detectar les necessitats particular dels 6 ensenyaments que participen al projecte en quant a les particularitats de la comunicació oral als seus camps professionals i implementar accions transversals (tallers) d’elevator pitch a diferents assignatures de grup petit.

2.- Adaptar la rúbrica generada al projecte  «Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l’estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals» (2016PID-UB/026) perquè pugui utilitzar-se com a instrument d’avaluació d’elevator pitch en qualsevol camp de coneixement vinculat a les facultats implicades en el projecte, amb focus en la defensa de projectes d’innovació i d’emprenedoria per part dels estudiants.

3.- Pilotar la/es rúbrica/ques dissenyada/es per avaluar la seva utilitat com a eina universal i transversal d’avaluació de competències orals per a elevator pitch en els camps d’innovació i emprenedoria.

4.- Desenvolupar i entrenar un equip docent interdisciplinar i interfacultatiu, que treballi de manera transversal les competències orals per a elevator pitch en 6 ensenyaments dispars de la Universitat de Barcelona (Comunicació Audiovisual, Infermeria, Podologia, Biologia, Economia i Empresa i Antropologia).

Codi del projecte: 
2019PID-UB/016
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Villanueva Baselga, Sergio
Participants: 
Mª Angeles Garcia Asensio
Lydia Sánchez Gómez
Anna Marquès Emo
Jorge Franganillo Fernández
Jaume-E. Vilaseca Corderroure
Carlos Aguilar Paredes
Laura Cuffí Chéliz
Elena Maestre Gonzalez
Dolors Rodriguez Martín
Xavier Testar Ymbert
Claudio Cruz Cazares
Esther Hormiga
Cristina Larrea Killner
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Comunicació Audiovisual
Grau d'Infermeria
Grau de Podologia
Grau de Ciències Biomèdiques
Grau d’Administració y Direcció d’Empreses
Máster en Antropologia i Etnografia
Assignatures implicades: 
Projectes II (Grau CAV)
Producció Executiva (Grau CAV)
Ciència a la taula (Grau Infermeria)
Patologia Sistèmica, Terapèutica i Farmacologia Clínica (Grau Podologia)
Ciències Biomèdiques i empresa (Grau Ciències Biomèdiques)
Direcció estratègica (Grau Administració i Direcció d’Empreses)
Salut, Desenvolupament i Medi Ambient (Màster en Antropologia i Etnografia)