Histozoomer

En el context actual de pandèmia de COVID-19, cal adaptar-se a nous formats d’ensenyament que inclouen la no presencialitat, sessions asíncrones i activitats d’autoaprenentatge. El present projecte consisteix en el disseny, elaboració i implementació d'una aplicació interactiva per tal de millorar l'aprenentatge de l'alumne en  el reconeixement i interpretació a nivell microscòpic de teixits sans i de teixits amb determinades patologies. Aquesta aplicació interactiva, que podrà usar-se en activitats presencials, però està pensada principalment per al seu ús en activitats d’autoaprenentatge  que es realitzen de forma autònoma. El projecte inclou una primera fase de desenvolupament de l’aplicació, una segona fase d’implementació, i una tercera fase en la qual s’avaluarà la repercussió i millora resultant de la implementació de l’aplicació i es modificaran aquells aspectes que es consideri pertinents.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com que l’Histozoomer estarà disponible a través del Campus Virtual de l'assignatura, podrà ser usat com a una eina complementaria a l’activitat presencial, afavorint l'aprenentatge autònom dels estudiants, que podran adquirir habilitats de reconeixement de teixits a nivell microscòpic de forma autònoma. D'aquesta manera, l'estudiant podrà autoregular el seu aprenentatge. Podrà usar l’Histozoomer prèviament a la sessió presencial que es realitza al laboratori de microscòpia, i el podrà també utilitzar posteriorment per reforçar aquelles visualitzacions realitzades al laboratori. Per altra banda, en cas de no poder-se realitzar activitats presencials, Histozoomer es convertirà en l’eina bàsica de treball en sessions virtuals síncrones, sense que això exclogui les activitats d’autoaprenentatge indicades prèviament. Així doncs, els objectius relacionats amb la millora dels aprenentatges inclouen:

1. Facilitar l'aprenentatge autònom de la identificació de teixits
2. Afavorir l'adquisició de l'habilitat per diferenciar mostres sanes de patològiques
3. Permetre l'autoavaluació de l'estudiant
4. Estimular la presa de decisions per part de l'alumne

Codi del projecte: 
2020PID-UB/034
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
JORDI VILAPLANA HORTENSI
Participants: 
Marta Riba, Joan Campo, Elisabet Augé, Ruth Ferrer, Raquel Martín, Carme Pelegrí, Jaume del Valle Macià
Vanesa Alba
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Fisiologia
Fisiopatologia III