Implementació de l'Aula inversa en una assignatura optativa de nova creació

La finalitat de l'assignatura és desenvolupar un coneixement crític i una actitud oberta enfront de la diversitat cultural. El primer objectiu és que els alumnes reflexionin sobre els seus propis valors i creences, incorporant la retroalimentació dels companys, per ser conscients de les seves opinions sobre les diferències entre les persones, els immigrants, els altres. Un segon objectiu és el de conèixer els processos de salut-malaltia-atenció com un fenomen cultural més enllà del seu aspecte purament biològic des de la perspectiva antropològica.

 I finalment entendre que un sistema de salut intercultural resulta un gran repte de futur ja que no només es tracta d'aconseguir una millor i major atenció a la salut (gestió transcultural), el dret a accedir als avenços científics i disminuir la bretxa de pobresa (polítiques multiculturals), sinó també d’una atenció a la salut diferent (nous espais interculturals).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Descobrir nous coneixements sobre la cultura, costums i creences d'altres cultures amb la intenció de comprendre a "l'altre"
Descobrir aspectes bio-psico-socials de la cultura subsahariana a través de l'experiència entre una infermera / pacients d'aquesta procedència
Relacionar les barreres o dificultats detectades en la relació intercultural amb persones d’origen musulmà i amb la font de dificultat ¿Quin és l'origen del problema?
Identificar si las barreres es corresponen o estan incloses entre els principals conceptes considerats com a nexes entre interculturalitat, salut i infermeria, en els articles de revisió bibliogràfica

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B16
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Costa Abos, Silvia
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Interculturalitat i Salut: la mirada del altre
Linies d'innovació: