Implementació de processos d’avaluació entre iguals per contribuir al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre en el Grau de Mestre d’Educació Primària.

El projecte té per objectiu promoure el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre dels estudiants de Mestre a través de l’avaluació entre iguals al llarg del grau d’educació primària. El fet que l'experiència d'innovació es pugui desenvolupar durant dos cursos, permet ajustar amb més precisió els processos d’avaluació entre iguals al nivell competencial definit a la rúbrica de la competència d’aprendre a aprendre

És per això que a totes les assignatures s’implementaran experiències d’avaluació entre iguals que tinguin per objectiu promoure l’autoregulació de l’aprenentatge i desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre. No obstant això, les pràctiques d’avaluació entre iguals s’ajustaran al nivell competencial potencial de l’alumnat (grau de suport del docent, elaboració dels criteris d’avaluació, grau d’estructuració dels processos d’autoregulació…). Per aquest motiu, s’escalarà la competència d’aprendre a aprendre al llarg de la titulació del Grau d’Educació Primària en tres nivells d’assoliment (bàsic, intermedi i expert), per tal de dissenyar processos d’avaluació entre iguals ajustats al nivell competencial potencial de l’alumnat i que els permetin esdevenir aprenents cada vegada més capaços d’autoregular el seu aprenentatge. S’escalarà la competència en tres nivells perquè el desenvolupament competencial es produeix en un continuum, és a dir, l’alumnat sempre podrà augmentar el seu nivell competencial. A més, cada assignatura pot contribuir al desenvolupament competencial de l’alumnat. Per aquest motiu, les competències s’adquireixen progressivament. Per tant, aquests tres nivell permeten que l’alumnat vagi assolint progressivament el nivell esperat (nivell expert) en finalitzar els estudis de Mestre tenint en compte el seu punt de partida.

La implementació d’aquesta experiència d’innovació es realitzarà seguint els següents passos:

  1. Definir la competència d’aprendre a aprendre en els estudis de mestre d’educació primària i agrupar les pràctiques d’avaluació entre iguals que contribueixen al desenvolupament de la competència d’Aprendre a Aprendre: avaluació formativa, avaluació participativa, presentació i discussió dels criteris d’avaluació, formació sobre com donar feedback, reflexió sobre el feedback rebut, focus en el procés i no en el resultat, valoració qualitativa, entre d’altres.
  2. Escalar amb una rúbrica els nivells d’assoliment d’aquesta competència. S’escalaran els diferents components de la competència d’Aprendre a Aprendre (cognitius, metacognitius, conductuals i motivacionals) en tres nivells: bàsic, intermedi i expert.
  3. Fer una proposta de planificació de la competència d’aprendre a aprendre al llarg del grau d’educació primària i validar-la amb els responsables acadèmics de l’ensenyament i/o amb experts. La planificació de la competència d’aprendre a aprendre serà l’instrument que determinarà a quines assignatures es treballarà intencionalment la competència d’aprendre a aprendre i a quin nivell es treballarà (bàsic -intermedi- expert). En funció del nivell establert a cada assignatura, s’implementaran unes estratègies i pràctiques d’avaluació entre iguals o unes altres (veure taula 3). Les pràctiques d’avaluació entre iguals s’ajustaran al nivell competencial de l’alumnat tot ajustant el rol del professorat, l’elaboració dels criteris, l’apropiació dels criteris d’avaluació, el suport i la guia per donar feedback i integrar-lo, entre d’altres.
  4. Establir les assignatures en les quals s’implementarà l’experiència d’innovació. Es pretén fer un seguiment dels mateixos grups d’estudiants al llarg de diverses assignatures per tal de promoure la competència d’aprendre a aprendre de forma sostinguda en el temps.
  5. Dissenyar activitats d’avaluació entre iguals en el marc de cada assignatura. Com s’explica en el punt 9, aquestes activitats presentaran una sèrie de condicions comunes a totes les assignatures (número de loops, tipus d’agrupament, tipus de tasca…), però les pràctiques d’avaluació s’ajustaran al nivell competencial de l’alumnat que es vol promoure.
  6. Dissenyar els instruments de recollida d’informació.
  7. Implementar l’experiència. Això suposa: desenvolupar una activitat complexa, avaluar el treball d’un igual, analitzar i reflexionar sobre el feedback rebut, integrar el feedback a la propera versió. Aquests loops d’avaluació entre iguals es repetiran almenys dues vegades en cada assignatura.
  8. Analitzar la percepció d’aprenentatge de l’estudiantat i la seva satisfacció respecte a l’experiència d’avaluació entre iguals.
  9. Analitzar la millora en la competència d’aprendre a aprendre a través d’un pre- i post-test, així com l’anàlisi del feedback donat i l’atribució que els estudiants fan d’aquesta millora.

En aquest sentit es dissenyaran experiències, en el marc dels nivells de desenvolupament competencial establerts en les rúbriques de la competència d'aprendre a aprendre establerts a la planificació d’aquesta competència, que permetin un seguiment en quatre semestres. Els qüestionaris s'administraran inicialment i cada vegada que finalitzi l’experiència d’avaluació entre iguals.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general:

Promoure el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre dels estudiants de mestre a través de l’avaluació entre iguals al llarg del Grau d’Educació Primària.

Objectius específics

1. Elaborar la planificació de la competència d'aprendre a aprendre per al grau de mestre d'educació primària.

2. Implementar propostes d’avaluació entre iguals ajustades al nivell competencial determinat a la planificació de la competència d’aprendre a aprendre.

3. Analitzar la millora en la competència d’aprendre a aprendre que genera l’aplicació sostinguda de processos d’avaluació entre iguals al llarg de quatre semestres.

4. Avaluar si les pràctiques d’avaluació entre iguals impacten en el feedback donat per l’alumnat.

5. Conèixer l’atribució que els estudiants fan d’aquesta millora (als processos d’avaluació o a d’altres factors).

Codi del projecte: 
2019PID-UB/017
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Pons Seguí, Laura
Participants: 
Elena Cano
Ignasi Puigdellívol
Anna Forés
Teresa Lleixà
Dorys Sabando
Andrea Jardí
Laia Lluch
Carles Lindín
Patricia Compañó
Lídia Susana Orozco Martínez
Emma Quiles Fernández
Isabel Boj Cullell
Mercedes Reguant Alvarez
Sandra Soler Campo
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Primària
Assignatures implicades: 
Pràctiques III
Recerca i Innovació en la Pràctica Educativa
Teoria i pràctica de l'escola inclusiva Pràctiques I
Sistema Educatiu i Organització Escolar
Planificació, disseny i avaluació de l’aprenentatge i l’activitat docent
Processos educatius i pràctica docent a l'educació primària