Implementació de tècniques de treball en grup a l’assignatura Biotecnologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu del projecte és implementar el treball col·laboratiu que no cooperatiu a l’assignatura de Biotecnologia, optativa del Grau d’Enginyeria Química. És a dir, consolidar les estructures de treball i les eines necessàries per a què els alumnes aprenguin a participar en el procés d’aprenentatge i creació, el que suposa un augment de la proactivitat, alhora que desenvolupen les habilitats necessàries per assolir la competència del treball en equip tan necessària.

Per tal d’assolir aquest objectiu, es formaran grups de treball, de manera coordinada amb l’assignatura EEQII, de la que són responsables dos dels membres del GIDC, i s’assignarà un tema a cada grup que hauran de presentar a tota la classe, afavorint l'emsenyament/aprenentatge entre iguals (peer to peer) i la competència de comunicació oral.

Es programaran reunions de control (tutories) per tal de seguir i controlar el procés de treball del grup. El material resultant es presentarà al grup-classe complet, s’establiran sessions de posada en comú i, finalment, es realitzarà l’autoavaluació, la co-avaluació i l’acreditació.

En les reunions de control s’introduirà el “management”, l’assignació de rols i els diagrames de Gant.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/047
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Bringue Tomas, Roger
Participants: 
Montserrat Iborra Urios, Javier Tejero Salvador, Eliana Ramírez Rangel, Carles Fité Piquer, Fidel Cunill García
Grup d'innovació docent: