Implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge en context universitari per a promoure’n l’ús i la comprensió en estudiants d’educació infantil i primària

La finalitat d’aquest projecte és analitzar si l’ús del Disseny Universal per a l’Aprenentatge per part del professorat UB en l’assignatura del Grau d’Educació Infantil i Primària “Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva (TPEI)” (troncal de segon curs) promou una millor comprensió del concepte i per part de l'estudiantat que n’hauran de fer ús en les seves pràctiques i en l’exercici de la seva futura professió. Seguint la legislació actual (Decret 150/2017, del 17 d'octubre) sobre l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, els professionals de l’educació han de ser capaços d’articular totes les mesures i suports a nivell universal abans de promoure aquelles dirigides a atendre les necessitats educatives específiques d’algun alumne. És a dir, han de poder dissenyar les activitats d’ensenyament i aprenentatge pensant en la diversitat de l’aula. A tal efecte, es pretén millorar l’assoliment de la competència present en el pla docent de l’assignatura de “dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació infantil que atenguin les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans” mitjançant l’articulació de metodologies adients i tenint en compte el coneixement més actual que tenim sobre l’àmbit.

Aquesta competència s’alinea amb una de les estratègies amb més validesa empírica pel que fa al disseny d’activitats i espais d’aprenentatge dirigides a tot l’alumnat, el Disseny Universal per a l’Aprenentatge, que s’ensenya a l’assignatura “Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva”. No obstant, els darrers estudis ens mostren que l’alumnat dels graus d’educació infantil i primària no es senten preparats per implementar aquesta metodologia de treball quan es graduen. A més, la recerca també deixa palès que el que més impacte té en la seva capacitat per a acabar implementant el DUA a les seves aules és un modelatge eficaç en quant a la implementació del DUA, és a dir, que puguin veure exemples del seu ús en context educatiu. Per això, la finalitat del projecte és implementar el DUA com a metodologia docent de l’assignatura de “Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva” per tal d’analitzar l’impacte del modelatge que farà el professorat de l’assignatura en la comprensió i aplicació per part els estudiants de la metodologia del DUA.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals

  • Potenciar les habilitats de l’estudiantat en quant al disseny d’entorns i d’activitats d’ensenyament i aprenentatge inclusives (OG1).
  • Millorar el plantejament docent de l'assignatura de Teoria i Pràctica de l'Escola Inclusiva (OG2).

Objectius específics

  • OE1: Millorar el coneixement de la metodologia del DUA per part de l’estudiantat (lligat al OG1).
  • OE2: Millorar les competències de disseny d’entorns d'aprenentatge en contextos de diversitat, en concret en la implementació del DUA (lligat al OG1).
  • OE3: Fer ús, per part del professorat, de la metodologia DUA en les activitats d'ensenyament i aprenentatge proposades a l'aula, millorant la metodologia de l’assignatura (pla docent) i els resultats d'aprenentatge dels i les estudiants (lligat al OG2).
Codi del projecte: 
2022PID-UB/007
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Cristina Mumbardó Adam
Participants: 
Sonia Jarque Fernández
Maria Alvarado Bustamante
Ana Luisa Adam Alcocer
Dorys Soledad Sabando
Luciana Chait
Ingrid Sala Bars
Nàdia Ahufinger
Clara Andrés Gárriz
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Educació Primària
Assignatures implicades: 
Teoria i Pràctica de l'Escola Inclusiva