Implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge en context universitari per a promoure’n l’ús i la comprensió en estudiants d’educació infantil i primària

La finalitat d’aquest projecte és analitzar si l’ús del Disseny Universal per a l’Aprenentatge per part del professorat UB en l’assignatura del Grau d’Educació Infantil i Primària “Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva (TPEI)” (troncal de segon curs) promou una millor comprensió del concepte i per part de l'estudiantat que n’hauran de fer ús en les seves pràctiques i en l’exercici de la seva futura professió. Seguint la legislació actual (Decret 150/2017, del 17 d'octubre) sobre l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, els professionals de l’educació han de ser capaços d’articular totes les mesures i suports a nivell universal abans de promoure aquelles dirigides a atendre les necessitats educatives específiques d’algun alumne. És a dir, han de poder dissenyar les activitats d’ensenyament i aprenentatge pensant en la diversitat de l’aula. A tal efecte, es pretén millorar l’assoliment de la competència present en el pla docent de l’assignatura de “dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació infantil que atenguin les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans” mitjançant l’articulació de metodologies adients i tenint en compte el coneixement més actual que tenim sobre l’àmbit.

Aquesta competència s’alinea amb una de les estratègies amb més validesa empírica pel que fa al disseny d’activitats i espais d’aprenentatge dirigides a tot l’alumnat, el Disseny Universal per a l’Aprenentatge, que s’ensenya a l’assignatura “Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva”. No obstant, els darrers estudis ens mostren que l’alumnat dels graus d’educació infantil i primària no es senten preparats per implementar aquesta metodologia de treball quan es graduen. A més, la recerca també deixa palès que el que més impacte té en la seva capacitat per a acabar implementant el DUA a les seves aules és un modelatge eficaç en quant a la implementació del DUA, és a dir, que puguin veure exemples del seu ús en context educatiu. Per això, la finalitat del projecte és implementar el DUA com a metodologia docent de l’assignatura de “Teoria i Pràctica de l’Escola Inclusiva” per tal d’analitzar l’impacte del modelatge que farà el professorat de l’assignatura en la comprensió i aplicació per part els estudiants de la metodologia del DUA.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals

  • Potenciar les habilitats de l’estudiantat en quant al disseny d’entorns i d’activitats d’ensenyament i aprenentatge inclusives (OG1).
  • Millorar el plantejament docent de l'assignatura de Teoria i Pràctica de l'Escola Inclusiva (OG2).

Objectius específics

  • OE1: Millorar el coneixement de la metodologia del DUA per part de l’estudiantat (lligat al OG1).
  • OE2: Millorar les competències de disseny d’entorns d'aprenentatge en contextos de diversitat, en concret en la implementació del DUA (lligat al OG1).
  • OE3: Fer ús, per part del professorat, de la metodologia DUA en les activitats d'ensenyament i aprenentatge proposades a l'aula, millorant la metodologia de l’assignatura (pla docent) i els resultats d'aprenentatge dels i les estudiants (lligat al OG2).
Codi del projecte: 
2022PID-UB/007
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Cristina Mumbardó Adam
Participants: 
Sonia Jarque Fernández
Maria Alvarado Bustamante
Ana Luisa Adam Alcocer
Dorys Soledad Sabando
Luciana Chait
Ingrid Sala Bars
Nàdia Ahufinger
Clara Andrés Gárriz
Ludmila Martins Gironelli
Alberto Sánchez Pedroche (Universitat de les Illes Balears)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Educació Primària
Assignatures implicades: 
Teoria i Pràctica de l'Escola Inclusiva