Incorporació de la metodologia "Aula Inversa" en la docència de patologia per virus del papil·loma humà en Ginecologia

L´Aula Inversa o “Flipped Clasroom” és una tècnica que proporciona a l´alumne la informació a aprendre  mitjançant medis electrònics, amb anterioritat a la data de la classe. Aquesta tècnica disminueix el temps d´exposició directa i facilita la realització d´altres tasques.

Fins ara, la docència de l'assignatura de Ginecologia s'ha realitzat mitjançant classe magistral amb el suport de diapositives. Aquesta tècnica no permet al professor el coneixement dels nivells de comprensió real dels alumnes,  ni  de les seves dificultats  o interessos.

Concretament, aquesta innovació es centrarà al tema de Patología Benigna i Premaligna del Coll Uterí,  enfocada a la temàtica sobre infecció per virus del papil·loma humà. Actualment, el tema s´imparteix com a classe magistral.

Preparació abans de la Classe

Per aplicar aquest projecte d'innovació “aula inversa”, es proporcionarà als alumnes informació científica sobre el tema: vídeos, articles científics, protocols- guies clíniques. Transcorregut un temps, s'avaluarà la comprensió mitjançant test amb 10 preguntes de múltiples respostes. L'alumne realitza el test a casa i l'envia al professor. Es realitza avaluació de la situació inicial del grup amb els resultats del test.

Classe
El professor prepara la classe, explicant aquells conceptes que no han quedat clars als alumnes. Aquests conceptes són els que no han estat ben respostos en la primera avaluació
Al final de la classe, es realitza una segona avaluació.

Avaluació

Les dues avaluacions realitzades en aquest projecte no tindran pes en la nota de l’assignatura, ja que només es tracta d'una valoració interna de coneixements.
L'avaluació de l'assignatura es realitza amb un examen al final de l'assignatura que pot incloure alguna/es pregunta/es sobre aquest tema.
A més es realitza un seminari sobre aquest tema, on es poden aclarir dubtes i insistir sobre la comprensió dels conceptes.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Generals

Integrar la metodologia d'Aula Inversa en l'ensenyament de l'assignatura de Ginecologia i Obstetrícia del Grau de Medicina
 Desenvolupar la tècnica d'Aula Inversa com a metodologia formativa perquè l'alumne adquireixi les competències de diagnòstic i maneig de patologia premaligna de coll uterí e Infecció per virus de la papil·loma humà.

D´Aprenentatge de l´Alumne

Comprendre la Història natural de la infecció per virus del papil·loma humà. Tipus de virus.  Epidemiologia. Cofactors d'infecció.
Adquirir el  concepte de neoplàsia intraepitelial cervical (CIN ). Lesions d´alt i baix grau (CIN 1,2,3). Tipus de tractaments. Maneig de les lesions: Maneig d'ASC-US, LSIL (CIN1) i HSIL (CIN 2-3) .CIN 2 en dones joves.
Conèixer els Mètodes Diagnòstics:  citologia, colposcòpia, biòpsia i determinació de virus papilloma humà. I les classificacions:  citològica, histològica. Classificació LAST Classificació colposcòpica.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B51
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fernandez Montoli, Maria Eulalia
Ensenyament/s: 
Medicina
Assignatures implicades: 
Obstetrícia i Ginecologia
Linies d'innovació: