Incorporació del pensament crític i deliberatiu per resoldre problemes ètics i legals mitjançant la simulació formativa

El treball amb casos facilita posar en pràctica  la situació abans de que succeeixi a la vida professional i permet que el professor pugui introduir tots els elements de reflexió que calguin per assolir les competències vinculades a l’ètica professional.

La proposta d’innovació docent consisteix en implementar al curs 2018-19 i a l’assignatura d’ètica i legislació en infermeria, un seminari impartit amb metodologia basada en la simulació. Aquest seminari s’afegirà als que ja estan programats al pla docent de l’assignatura.

Concretament, aquesta innovació es centrarà al segon seminari  de l'assignatura que tracta sobre la informació i comunicació de males notícies. Actualment, prèvia lectura de un article de J. Barbero, s’apliquen els conceptes descrits per l’autor a casos clínics a fi de promoure la comunicació efectiva amb els pacients/usuaris. Aquest seminari s’avalua amb les respostes de 5 preguntes tipus test i té un pes a l’avaluació contínua total de l’assignatura de 0,5 punts.

Es realitzarà el seminari tal i com està programat i s’afegirà en una altre sessió un seminari de la mateixa temàtica però utilitzant la simulació formativa. Uns alumnes voluntaris s’enfrontaran a una situació clínica en que hauran de donar o comentar una mala notícia a una pacient simulada (pot ser una professora de l’escola no coneguda pels estudiants o una actriu).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Generals

· Integrar l’aprenentatge basat en la simulació en l’assignatura d’Ètica i Legislació en Infermeria.·   

. Desenvolupar la simulació com a metodologia formativa perquè l’alumne adquireixi les competències de caràcter ètic i legal, de manera que les realitzi en situacions similars a les reals abans de que es donin a la pràctica clínica.

·  Comparar l’opinió i la valoració de les competències adquirides per l’estudiant durant el seminari segons el tipus de metodologia utilitzada.

D’aprenentatge de l’alumne

·  Identificar i analitzar situacions clíniques, visualitzades en vídeo, que presentin problemes ètics.

· Resoldre de manera pràctica les situacions plantejades mitjançant l’aplicació de l’ètica i la legislació.

· Incorporar amb més facilitat amb el seminari simulat que amb el seminari convencional el procés deliberatiu i crític a la presa de decisions davant d’un problema ètic i legal.

Desenvolupament de l'actuació / pla de treball: 

 Preparació abans del seminari

L’equip de professors de l’assignatura prepararà diferents casos clínics que contemplin problemes ètics prevalent a la pràctica assistencial, fonamentarà la seva resolució, determinarà la conducta de la pacient simulada, que s’entrenarà prèviament, i ponderarà la resolució del cas per part de l’alumne.

Prèvia a la sessió de simulació es donarà informació a l’alumne sobre la situació clínica que es trobarà i de la mala notícia que ha de comentar amb la pacient, amb la finalitat de preparar l’entrevista.

Es crearà un ambient similar a la realitat: una consulta externa d’un CAP o d’una habitació d’hospital, perquè els actors abordin més fàcilment el cas que es presenta.

L’actuació de l’alumne davant del pacient simulat es gravarà en vídeo i posteriorment, amb un espai de tutoria, els professors comentaran la representació amb l’alumne i corregiran els possibles errors amb la finalitat de que els mateixos actors puguin gravar una altre sessió amb la resposta correcte, si és el cas.

Es demanarà permís als alumnes que han de participar al vídeo per utilitzar la gravació de la correcta resolució del cas en edicions posteriors del seminari.

Seminari

Es visualitzarà, un per un, el vídeos amb les actuacions dels alumnes, que s’analitzaran i  comentaran entre els estudiants assistents (grups reduïts). Per finalitzar la sessió es visualitzarà l’actuació corregida i correcte.

Aquesta primera edició del seminari amb metodologia de simulació serà optativa i no tindrà repercussió a la nota final

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B24
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Terre Rull, Carmen
Participants: 
Sergio Ramos Pozón
Ainoa Biurrum Garrido
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Ètica i legislació en Infermeria
Linies d'innovació: