Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general.
 Treballar amb els futurs facultatius per a que desenvulopin la competència de “COMUNICACIÓ” amb el malalt des del punt de vista de la “positivitat” front a la vida i de l’humor entès no com a teràpia sinó com a vivència del benestar físic, mental i del dia a dia. En altres paraules, fer front a una millora de la salut entesa com l'estat de complet benestar: físic, psíquic i social (OMS, 1946).
Com a tal l’activitat s’emmarca en l’adquisició de competències en l’àmbit de la comunicació i l’ètica mèdica i les competències de caràcter transversal de treballar en equip, tenir sentit de l’humor, saber ser crític i autocrític, ser respectuós i tolerant en el tracte personal. Són com a tals objectius amplis i ambiciosos, que es poden concretar en aportar instruments de comportament, reacció i relació que seran necessaris en el desenvolupament de l’activitat professional.
Objectius específics.
- Dotar als futurs metges d’eines que tinguin a veure amb l’expressió verbal, gestual i corporal.
- Incloure a la seva formació acadèmica una assignatura que complementi la gestió de les emocions i la seva formació integral. 
- Proporcionar un ventall d’eines artístiques per aproximar-se i comunicar-se d’una altra manera amb els pacients, des d’altres llenguatges.
Relació amb altres projectes. Tot projecte d’innovació que es plantegi abordar la competència de la comunicació, tolerància i empatia entre éssers humans pot tenir relació i complementarietat amb aquesta activitat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/066
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Ambrosio Viale, Santiago
Participants: 
Javier Ariza Cardenal, Mariano Monzo Planella
Grup d'innovació docent: