Integració curricular + aprenentatge basat en projectes: engegant projectes audiovisuals que combinen assignatures i travessen semestres

Aquest projecte proposa la combinació simultània de dues estratègies d’innovació docent: la integració curricular i l’aprenentatge basat en projectes, en el marc del nou pla d’estudis del grau de Comunicació Audiovisual.

La integració curricular(IC, integrated curriculum) es pot entendre de múltiples maneres. Segons Drake i Reed (2018), la IC fa referència a la concepció de les assignatures no com a entitats aïllades que formen part d’un tot superior (p. ex., un grau) sinó com a peces d’un conjunt interdisciplinari que dialoguen entre sí i s’entrellacen per aconseguir uns objectius comuns. La IC busca dissoldre les separacions artificials entre assignatures mitjançant la integració dels camps d’estudi, competències i continguts que les caracteritzen. Les nocions de fusió e interdisciplinaritat son pròpies de la IC. Aquesta conceptualització de la IC es compartida per diversos autors/es en l’àmbit de la docència universitària, tot i que és més comú a l’estat espanyol la seva aplicació en l’entorn de l’educació pre-universitària (Alonso-Sáez & Berasategi-Sancho, 2017).

L’aprenentatge basat en projectes(ABP; project-based learning) és una metodologia  caracteritzada per la posició central de l’estudiant en el procés d’aprenentatge. L’ABP es basa en l’estimulació de la generació de coneixement de l’alumnat a través de la creació de projectes que responen a inquietuds pròpies dels alumnes (Guo et al., 2020). L’ABP és més conegut a l’entorn universitari i els darrers anys ha guanyat molt de pes com a mecanisme d’innovació docent. Com a conseqüència directa, el projecte institucional RIMDA-DM ha finançat o aprovat diferents projectes d’innovació que tenien l’ABP com a eix fonamental de la seva proposta (p. ex., 2018PID-UB/B02, 2018PID-UB/031).

El nostre projecte pretén integrar els objectius d’aprenentatge de diverses assignatures del nou pla d’estudis del grau de Comunicació Audiovisual mitjançant un projecte grupal que travessi els dos semestres del primer curs. Això implicarà la coordinació, durant el primer any, d’una assignatura del primer semestre i una del segon, que hauran de complementar-se i buscar contribuir, cadascuna des de la seva singularitat, a la realització d’un mateix projecte audiovisual per grups que s’ha de desenvolupar al llarg de tot un curs. Durant el segon any de projecte, el projecte sumarà dues noves assignatures, per un total de quatre, per tal de treballar de manera conjunta en un projecte encara més ambiciós. La temàtica del projecte serà escollida pels alumnes per tal de garantir la seva complicitat i motivació.

Aquesta idea es diferencia d’altres ABP en diversos aspectes. Primer, la seva durada és molt superior a la dels ABP concebuts com a treballs finals dins d’una assignatura. Segon, la seva interdisciplinarietat requereix la coordinació de diferents assignatures (es a dir, una integració de currículums) per tal de cobrir tot el espectre de coneixements i eines que els faran falta als estudiants, no sent només una ABP d’una única assignatura.

De la mateixa manera, la proposta també es diferencia d’altres projectes d’IC. Habitualment, la integració dels currículums es basa en la superposició de continguts teòrics que la persona que actua de professora relaciona, però normalment aquests relació de continguts no s’associa al desenvolupament d’un projecte. El fet d’incorporar la noció de projecte com a eix vertebrador de l’aprenentatge fa que la integració de continguts no sigui purament teòrica, sinó que respongui a una necessitat real d’utilitzar eines provinents de diferents disciplines per tal d’enllestir un projecte que no pot ser resolt amb eficàcia des d’una única disciplina.

El projecte es durà a terme als estudis de grau de Comunicació Audiovisual, implantats des del curs 2009–2010 a la Universitat de Barcelona, i renovats a partir dels curs 2020–2021 amb l’entrada en vigor d’un nou pla d’estudis.

  • Alonso-Sáez, I., & Berasategi-Sancho, N. (2017). The integrated curriculum, university teacher identity and teaching culture: The effects of an interdisciplinary activity. Journal of New Approaches in Educational Research, 6(2), 127–134. https://doi.org/10.7821/naer.2017.7.235
  • Drake, S., & Reid, J. (2018). Integrated curriculum as an effective way to teach 21st century capabilities. Asia Pacific Journal of Educational Research, 1(1), 31–50. https://doi.org/10.30777/apjer.2018.1.1.03
  • Guo, P., Saab, N., Post, L. S., & Admiraal, W. (2020). A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. International Journal of Educational Research, 102, 101586. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101586
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquesta proposta d’innovació docent és augmentar les habilitats dels estudiants per idear i dur a terme projectes que requereixin coneixements provinents de diverses disciplines, reforçant els lligams entre assignatures del grau de Comunicació Audiovisual a través d’un projecte comú que les travessi. Aquest objectiu només es pot assolir amb una combinació simultània que integri els objectius d’aprenentatge de les diferents assignatures i les alineï amb el desenvolupament d’un projecte de llarga durada.

Aquesta combinació de IC i ABP ha d’assolir uns objectius específics per tal de mostrar-se com a més beneficiosa que la solució actual:

  1. Pel que fa a la motivació, l’alumnat s’ha de sentir més compromès amb un projecte escollit per ells i amb una durada i extensió que fa que el seu producte final sigui més ambiciós i engrescador. En aquest sentit, la ABP forma part d’un grup de metodologies docents (com ara l’aprenentatge basat en problemes) que motiven els estudiants a interactuar amb situacions d’aprenentatge extretes del mon real.
  2. Quant a coneixements, l’alumnat haurà d’identificar que les parts teòriques i pràctiques de les seves assignatures dialoguen d’una manera fluïda, i que el marc teòric general del seu ensenyament té un sentit global, i no pas parcial, sobre el camp de la comunicació audiovisual.
  3. En l’àmbit del treball en equip, aquesta proposta augmenta la necessitat de cooperació en haver de coordinar-se els membres de cada grup durant un temps més llarg de l’habitual (9 mesos) respecte a altres treballs d’assignatures, però que alhora reflecteix millor el context de col·laboració necessari en projectes del món real (p. ex., un programa de televisió o una pel·lícula). El desenvolupament d’habilitats per resoldre conflictes forma part essencial d’aquesta proposta.
  4. Quant al producte final, aquesta metodologia és més ambiciosa sobre el grau de complexitat, factura estètica, disseny i conceptualització dels projectes finals que els alumnes lliuraran. En aquest sentit, és vital l’anticipació i visualització d’una recompensa (des del punt de vista psicològic) que justifiqui l’esforç de comprometre’s amb un projecte al llarg de tants mesos. Per aquesta raó, el projecte preveu organitzar una exposició final o un festival amb l’objectiu específic de promoure el compromís amb el producte final.
Codi del projecte: 
2021PID-UB/013
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Hibai López González
Participants: 
M.ª Ángeles García Asensio (professora titular). Lydia Sánchez Gómez (professora agregada) Jorge Franganillo (professor col·laborador permanent i cap d’estudis del grau) Maria Jose Masanet Jordà (professora lectora Serra Húnter) Sergio Villanueva Baselga (professor lector) Maddalena Fedele (professora lectora) Anna Marquès (professora associada) Marga Carnicé Mur (professora associada) Jaume Vilaseca Corderroure (professor associat)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau en Comunicació Audiovisual
Doble grau de Comunicació Audiovisual i Gestió d’Informació i Documentació Digital
Assignatures implicades: 
Llenguatge Audiovisual (primer i segon any del projecte) Estètica Audiovisual (primer i segon any del projecte) Per al segon any del projecte, dues assignatures més a escollir entre Fonaments de la Comunicació Mediatitzada, Fonaments d'Escriptura de Guió, Disseny Audiovisual, Vídeo Digital o Comunicació Oral Persuasiva.