Introducció de l'us de casos a l'ensenyament pràctic de l'Anatomia dins el grau de Ciències Biomèdiques

L'ensenyament de l'anatomia suposa inicialment la necessitat de conèixer les diferents estructures òssies i musculars del cos per tal de poder després fer-ne una anàlisi, veure les relacions que s'estableixen entre elles i estudiar-ne la funcionalitat. Aquesta fase inicial sol resultar feixuga pels estudiants, ja que en molts casos suposa un exercici merament memorístic que no els motiva i que sovint no acaba suposant un coneixement significatiu per a l'estudiant.

Fins ara, l'estudi pràctic de l'anatomia es duia a terme a través de dossiers amb imatges mudes de les diferents estructures que es volien analitzar. Després d'una breu introducció teòrica, durant el transcurs de la pràctica, els i les estudiants havien d'omplir aquests mapes amb els noms dels ossos i músculs que s'hi representaven, amb l'ajut de models i atles anatòmics que tenien a la seva disposició. Al final de la pràctica, en conjunt amb el grup-classe de pràctiques es contestava  a unes preguntes relacionades amb la funcionalitat d'aquestes estructures.

Durant aquest curs 2018-2019 i a manera de prova pilot, s'ha realitzat una classe invertida on s'ha introduït l’anàlisi de casos mèdics a dues de les pràctiques, observant-se una millora significativa en l'interès de l'alumnat pel contingut i pel treball realitzat a classe.

L'objectiu d'aquest projecte és introduir aquesta metodologia a totes les pràctiques relacionades amb l'esquelet, el sistema muscular i les articulacions (Bloc 1 de Pràctiques), tot analitzant si, a més d'incrementar l'interès de l'alumnat, s'observa també una millora en el seu aprenentatge quan aquest és més significatiu per ells.

L'estudi dels casos constirà en el plantejament d'un problema mèdic, bàsicament traumatològic, que els estudiants hauran d'identificar, analitzar les estructures òssies i musculars que hi estan implicades i cercar les possibles solucions mèdiques a aquesta lesió. El treball realitzat es presentarà davant la classe en forma de petita presentació i es discutirà amb tot el grup. A l'avaluació d'aquest bloc de pràctiques, que es realitza mitjançant un examen, es canviaran les preguntes que es feien fins ara per d'altres relacionades amb els casos clínics treballats a classe.

Per altra banda, es vol introduir una darrera pràctica dins d'aquest Bloc 1 consistent en una classe de pilates que hauran de preparar els propis estudiants i fer als seus companys. Els i les estudiants hauran de preparar a casa, i per parelles o grups de tres, 4 moviments/exercicis que permetin treballar una de les parts del cos estudiades a classe i prèviament seleccionada. Hauran d'omplir una fitxa on indiquin el moviment i l’articulació i els elements ossis i musculars implicats en aquest. Aquesta darrera pràctica comptarà un 20% de la nota d'aquest bloc de pràctiques i es valorarà la diversitat de moviments i, per tant, de músculs, ossos i articulacions implicats.

Aquesta darrera pràctica permetrà als estudiants incorporar l'estudi de la funcionalitat de les diverses estructures vistes a classe d'una manera activa i, per tant, més significativa i dinàmica.

Si un cop avaluada la intervenció d’innovació docent (veure apartat d’avaluació) els resultats són positius, es vol animar al professorat implicat en la resta de blocs de pràctiques de l'assignatura, a avançar en aquesta direcció de cara a millorar l'aprenentage dels i les estudiants.

Finalment, dir que l'assignatura d'Anatomia es troba al primer semestre del primer curs del grau de Ciències Biomèdiques, fet que suposa que és una de les primeres imatges que l'estudiant rep del grau que ha començat a cursar i, per aquest motiu, creiem que millorant la seva implicació a través d'un aprenentatge més significatiu i participatiu també millorarem la seva integració als nous estudis.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que es pretén assolir són:

-Incrementar l'interès de l’alumnat de Ciències Biomèdiques per l'estudi de l'anatomia d'una forma més dinàmica. L'alumnat de Ciències Biomèdiques és un tipus d'alumnat interessat en general per la biologia humana i la seva relació amb diferents aspecte biomèdics. L'anatomia és un bloc fonamental en l'estudi biomèdic que molt sovint es realitza de forma teòrica i purament memorística, desmotivant a l'alumne per la matèria i dificultant l'assimilació a llarg termini de tots els conceptes. Implicar a l'alumne al procés del seu aprenentatge ajudarà a fomentar l'interès per la pròpia matèria.

- Millorar l'aprenentatge pràctic per part de l'estudiant de les estructures anatòmiques relacionades amb els sistemes esquelètic i muscular gràcies a l’ús d'una metodologia més participativa i significativa. La realització de classes a partir de la resolució d'un problema pràctic presenta dues vessants molt interessants en la millora de l'aprenentatge. Per una banda, el fet que els propis alumnes realitzin part del contingut de la pràctica afavoreix l'interès dels seus propis companys. El professor adquireix d'aquesta forma un rol de guia, reforçant i consolidant els continguts treballats. A més, el fet de preparar-se part de la classe, facilita l’assimilació dels conceptes i ajuda a la transmissió del coneixement entre iguals.

- Millorar el seu rendiment acadèmic en aquesta matèria. El fet que es canviï una metodologia docent de més clàssica a més dinàmica i participativa, partint dels casos clínics com a repte a resoldre, ofereix oportunitats perquè l'alumne mostri més interès i motivació per l’aprenentatge de la matèria, ajudant al seu estudi i conseqüentment a la millora del rendiment acadèmic.

- Afavorir la seva integració al grau que acaba d'iniciar a través d'activitats que els resultin més atractives i alhora els facilitin el seu aprenentatge. El fet de crear grups de treball afavoreix les relacions personals entre els alumnes, la col·laboració entre iguals, incrementa el seu compromís i la seva implicació amb l'ensenyament, permetent d'aquesta manera que l'alumne sigui part del procés de creació de continguts.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/009
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Martínez Martínez, Laura Mònica
Participants: 
Neus Martínez-Abadías
Ginés Viscor Carrasco
Ensenyament/s: 
Grau de Ciències Biomèdiques
Assignatures implicades: 
Anatomia