Introducció del aula inversa en Anestesiologia, Cirurgia i Odontologia

Interacció anestèsia i cirurgia: Programa ERAS
En base a l’ Aula inversa. Es pretén que els estudiants identifiquin els punts clau en relació a la interacció entre els professional sanitaris (anestesiòleg, cirurgià, infermeria) en els programes de recuperació accelerada post-cirurgia (programa ERAS) en els procediments de cirurgia abdominal per laparoscòpia principalment. A l`hora reflexionin, en base a les referències proporcionades (enllaços web de documents de referència), sobre la recuperació postoperatòria dels pacients quirúrgics, valorant la evidència científica de les diverses mesures que es proposen. En base la informació de la matèria facilitada a l’estudiant, es demana a l’estudiant que determini en model portafoli  (tasca en el Campus Virtual) els punts clau del coneixement de la matèria i els dubtes sorgits en l’autoaprenentatge.
En base a les respostes dels estudiants, en el primer seminari es presenten els punts clau (s’afegeixen aquells que han obviat els estudiants si es el cas) i es valoren els dubtes. També en aquest primer seminari (20 alumnes) es presenta un cas clínic relacionat amb la matèria de estudi. Els estudiants han de fer una nova valoració del cas, i han de enviar en format portafoli (tasca) un breu resum de aplicació del coneixement. Un cop enviada la proposta de portafoli sobre el cas clínic per part de l’estudiant, el professor farà unes anotacions específiques sobre la proposta (en forma de feed-back), i posteriorment en un segon seminari (20 alumnes), primer es farà un qüestionari en forma de preguntes de resposta múltiple (màxim 10) relacionat amb el cas i en la segona part del seminari es farà una valoració de les respostes.
 
Risc mèdic i procediments odontològics.
En base a la aula inversa. Es pretén que els alumnes identifiquin els punts clau en relació al risc mèdic dels pacients en els que es realitzen procediments odontològics i que a l’hora reflexionin,  en base a les referències proporcionades (enllaços web de documents de referència), sobre la prevenció de la endocarditis i la necessitat de la profilaxi antimicrobiana... En base la informació de la matèria facilitada a l’estudiant, es demana a l’estudiant que determini en model porta foli  (tasca en el Campus Virtual) els punts clau del coneixement de la matèria, els dubtes sorgits en el autoaprenentatge.
En base a les respostes dels estudiants, en el primer seminari es presenten els punts clau (s’afegeixen aquells que han obviat els estudiants si es el cas) i es valoren els dubtes. També en aquest primer seminari (20 alumnes) es presenta un cas clínic relacionat amb la matèria d’estudi: pacient amb factors de risc cardíac i es dona informació del procediment odontològic. Els estudiants han de fer una nova valoració del cas, i han d’enviar en format portafoli (tasca) un breu resum d’aplicació del coneixement. Un cop enviat la proposta de portafoli sobre el cas clínic per part de l’estudiant, el professor farà unes anotacions especifiques sobre la proposta (en forma de feed-back), i posteriorment en un segon seminari (20 alumnes) es farà un qüestionari en forma de preguntes de resposta múltiple (màxim 10) relacionat amb el cas i es farà una valoració de les respostes en la segona part del seminari. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Amb l’aplicació de l’Aula Inversa es pretén que l’alumne faci una intervenció pròpia per fixar el contingut de la matèria de manera prèvia al primer contacte amb el professor. Amb aquest autoaprenentatge es pretén estimular la reflexió i la comunicació. També permet a l’alumne la autoregulació del temps ja ha de respondre en uns terminis concrets diverses tasques. També es pretén que el contacte amb el professor sigui d’exposició de dubtes i de determinació dels punts clau de la matèria per l’alumne. Això permet al professor tenir una visió mes concreta del que ha après l’alumne en la primera instància, i li permet dirigir l’aprenentatge cap els punts clau de la matèria en les reunions successives.

A l’hora la metodologia emprada hauria de permetre la bidireccionalitat de manera fàcil, i així analitzar les dificultats d’aprenentatge. Permet si s’escau fer uns qüestionaris de comprensió, a introduir en el segon seminari.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/028
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sabaté Pes, Antoni
Participants: 
Antoni Rafecas, Maria Jose Colomina, Antonia Dalmau, Maylin Koo Gomez, Sandra Llaurado, Josep Arnabat, Maria Angels Sanchez, Miva Quinteros, Erika Vegas
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Medicina
Odontologia
Assignatures implicades: 
Fonaments de Cirurgia, Anestesiologia i Reanimació
Anestèsia i Reanimació