L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Contribuir a la formació transversal, no fragmentada del dret civil, oferint a l’alumne una visió de conjunt de la matèria defugint de l’ensenyament compartimentat en 4 cursos desconnectats.

Propiciar l’estudi del Dret civil des del cas real.

Fomentar l’aprenentatge professionalitzador i col·laboratiu.

Potenciar l’aprenentatge per simulacions amb assumpció de rols.

Implementar l’avaluació per rúbriques en el Treball de Fi de Grau.

Disseny detallat de rúbriques per facilitar la valoració dels TFG.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/008
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Arnau Raventós,Lídia
Participants: 
M.Esperança Ginebra Molins
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau en Dret
Assignatures implicades: 
Treball de Fi de Grau, Taller de Dret successori