L’art com a eina singular d’aprenentatge. Iniciació en la pràctica docent dels futurs mestres d’Educació Infantil a través de l’aula inversa.

Un alt percentatge de l’alumnat del grau de Mestre en Educació Infantil combina els seus estudis amb feines parcials, tot acusant una sobrecàrrega d’esforç des del primer semestre del primer any acadèmic. Aquest cansament fa necessari l’ús de metodologies actives, motivadores i contextualitzades que potenciïn un aprenentatge significatiu per a ells. Les circumstàncies actuals provocades per la COVID19 han reduït encara més la motivació i la capacitat de concentració d’uns estudiants sobrepassats, que requereixen més que mai nous estímuls i propostes centrades en les seves realitats i necessitats. 

En aquest cas es proposa aplicar la metodologia de la Flipped Classroom o aula inversa a la fase intermitja de l’assignatura de primer curs Art, Societat i Educació, per tal d’afavorir l’assimilació de conceptes essencials de la matèria per part de l’alumnat a través de la seva aplicació pràctica en contextos i projectes propis del seu futur professional. 

Durant quatre setmanes, s’alternaran sessions de treball virtual i presencial en petits i grans grups, on l’alumnat serà l’encarregat de seleccionar, exposar i analitzar els continguts. A partir d’una selecció de textos, els estudiants hauran d’extreure els conceptes fonamentals sobre la singularitat de l’art com a eina per a l’aprenentatge, i utilitzar-los després per identificar i seleccionar propostes de referència ja existents. La presentació i l’anàlisi col·lectiva a l’aula de les propostes escollides servirà per detectar fortaleses i febleses que hauran de tenir en compte durant la segona part de l’actuació: el disseny d’un projecte propi, concebut per a un context professional real, que defendran a l’aula davant dels companys amb l’ajut de diferents eines digitals. 

La proposta està prevista per l’escenari de normalitat (docència presencial) que la UB contempla per al segon semestre del curs 2020-21, però seria fàcilment adaptable a qualsevol dels altres dos escenaris possibles: semi-presencialitat i virtualitat a través del LSM Moodle i d’altres eines digitals com Slack. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals

  • Fomentar l’aprenentatge actiu i contextualitzat dels futurs mestres d’Educació Infantil mitjançant l’aplicació pràctica dels continguts de l’assignatura a una situació real
  • Impulsar la motivació, la participació i la seguretat en ells mateixos com a futurs docents a través d’estructures horitzontals d’ensenyament-aprenentatge 
  • Promoure l’aprenentatge entre iguals i l’aprenentatge col·laboratiu
  • Desenvolupar en els futurs mestres la competència d’aprendre a aprendre, fent-los reflexionar sobre el propi procés perquè incorporin metodologies actives i centrades en l’alumnat a les seves pràctiques docents

Objectius específics.

Més concretament, es pretén desenvolupar les capacitats de l’alumnat de: 

  • Descobrir, comprendre i reflexionar críticament sobre les singularitats de l’art com a eina d’aprenentatge a Educació Infantil
  • Localitzar projectes de referència ja existents
  • Exposar de forma oral en públic, fent ús efectiu de les eines digitals de presentació visual 
  • Reflexionar i analitzar crítica i respectuosament les propostes presentades per les companyes
  • Realitzar el disseny pedagògic d’un projecte basat en l’art , incorporant els aprenentatges adquirits en les fases anteriors de la seqüència d’aprenentatge
Codi del projecte: 
2020PID-UB/015
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Miriam González Sanz
Participants: 
Isabel Boj Cullell, Maria Feliu Torruella, Yolanda Insa Sauras, David Íñiguez Gracia, Ann E. Wilson-Daily
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre en Educació Infantil
Assignatures implicades: 
Art, Societat i Educació