La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El model d'avaluació continuada i la dinàmica de l'àula que proposem incideix directament en la forma d'adquirir coneixement per part dels estudianst, és a dir en el seu procés d'aprenentatge. Els objectius que volim assolir els podem concretar en una sèrie de millores que sintetitzem en els punts següents:

Coneixement de les fonts històriques i arqueològiques amb les que es poden abordar recerques sobre el tema de l’assignatura

Capacitat de relacionar informacions procedents de diferents fonts per tal d’assolir uns objectius de coneixement concrets

Desenvolupament de l’esperit crític a partir de l’anàlisi comparativa de fonts diverses

Pràctica de l’expressió oral i del debat científic, amb la correcta utilització de la terminologia específica de la matèria

Capacitat de síntesi en la realització de les evidències corresponents a cada un dels processos d’aprenentatge realitzats Iniciativa en la cerca d’altres fonts d’informació, no proposades per la professora, relacionades amb els temes tractats

Per aconseguir-ho organitzem la dinàmica de treball en un seguit de fitxes associades a unes tasques i a uns temes.

El material que proposem treballar i la seva discussió a l'aula, genera unes evidències que els estudianst han de saber organitzar en la seva carpeta docent.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/033
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sancho i Planas,Marta
Participants: 
Maria Solé Sala
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Arqueologia
Assignatures implicades: 
Materials i tecnologia de producció d'època medieval