La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació

Des del grup consolidat GID-CAV (codi de Consolidació actual GINDOC-UB/037) ens plantegem la necessitat de dissenyar un projecte d’innovació docent (PID), en el marc d´un conjunt d´assignatures obligatòries dels graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació, centrat en la implementació, desplegament i avaluació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible següents: 

Objectiu 3: Salut i benestar. 

Objectiu 4: Educació de qualitat. 

Objectiu 5: Igualtat de gènere. 

Objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic. 

L´any 2018 el Rector de la Universitat de Barcelona va fer explícit el compromís de la nostra universitat en l´assoliment dels ODS. Si bé els ODS son objecte d´atenció per part de la Unitat d´Igualtat, del Servei d´Atenció a l´Estudiant (SAE), així com de les comissions acadèmiques i dels Consells d’Estudis dels diferents ensenyaments, el cert és que cal, en primer lloc, analitzar com tots ells es despleguen i avaluen, de manera específica, en els graus i màsters.  

De manera específica, en el conjunt d´assignatures que configuren aquest projecte hem evidenciat continguts que estan estretament relacionats amb els ODS però son tractats de manera transversal, i en cap cas queden emmarcats i explicitats en relació als ODS. Així per exemple, en        l´assignatura Advance Work del Màster Eramus Mundus WOP-P s´inclou el contingut relatiu al treball decent (ODS 8); en l´assignatura Psicologia de les Organitzacions del Grau en Psicologia es tracta el contingut relatiu a la igualtat de gènere a nivell laboral; en l´assignatura de Llengua Castellana del Grau de Mestre d´Educació primària, s´inclou la formació  en eines pedagògiques orientades a la millora de la qualitat docent.  

Incloure els ODS en la formació del nostre estudiantat implica que establim vincles entre el què els ensenyem a les aules i les demandes socials a les que hauran de donar resposta en la seva pràctica professional (Boni et al, 2016; Boni i Calabuig, 2017; Martínez Lirola, 2020). Això suposa dissenyar i implementar continguts, recursos didàctics, i eines d`avaluació que promoguin el desenvolupament d’actituds, coneixements i valors en l’alumnat com a ciutadans socialment responsables, a més d´ajudar-los a transferir tots aquests valors, actituds i conductes a la seva activitat professional posterior. 

Considerem un pas natural el fet de que el grup GID-CAV es centri en aquesta temàtica, donat que des del seus inicis s’ha caracteritzat per ser un grup interdisciplinari, preocupat pel desenvolupament i millora de les competències a través de la innovació docent. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general: Implementar i garantir el nivell d’adquisició de les competències transversals relacionades amb els ODS 3,4,5, i 8 en assignatures de grau i de màsters universitaris (oficials) de les facultats de Psicologia i d´Educació. 

Els objectius específics es centren en: 

  • Conèixer la situació actual en el conjunt de les assignatures seleccionades objecte d’intervenció del grau de desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors en relació als ODS 3, 4, 5 i 8. 
  • Especificar i justificar els ODS a desenvolupar en cadascuna de les assignatures dels màster i graus que participen en el projecte. 
  • Establir els objectius d´aprenentatge i dissenyar i implementar els continguts i recursos didàctics per cadascuna de les assignatures i ensenyaments en relació als ODS especificats  
  • Establir els criteris d´avaluació i avaluar cadascuna de les assignatures objecte d’intervenció. 
Codi del projecte: 
2022PID-UB/010
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Marina Romeo Delgado
Participants: 
Montserrat Yepes Baldó
Silvia Burset Burillo
Vicenta González Arguello
Carolina Martín Piñol
José Gustems Carnicer
Caterina Calderón Garrido
Andrés Besolí Martín
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia
Educació Primària
Master Erasmus Mundus on WOP-P
Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera
Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts
Assignatures implicades: 
Psicologia de les Organitzacions
Llengua castellana per l’ensenyament
La veu i la cançó: formació i didàctica
Instruments musicals: formació i didàctica
Avaluació Psicològica
Avaluació d’ adults i afrontament del risc
Advanced Work
Responsabilitat Social Corporativa
Pràctiques docents
Anàlisi i disseny de materials d’ELE
Comunicació artística i aprenentatge