L'aula invertida com a eina de reflexió i aprenentatge proactiu en Fisiologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius que em plantejo assolir després de realitzar tres sessions d’innovació docent en la línia d’aula inversa “just in time teaching” són:

Aconseguir que les hores de les sessions presencials dels professor siguin més efectives per als alumnes.

Promoure un canvi de paradigma envers l’actitud dels estudiants pel que fa al temps de classe i temps que dedica a l’aprenentatge autònom, de manera que prenguin consciència de que si es preparen prèviament el tema treuen molta més profit de la seva assistència a les classes.

Fomentar en l’estudiant una actitud més activa en quan al seu aprenentatge i crítica en quan als seus coneixements sobre un tema de l’assignatura.

Generar en l’estudiant dubtes i preguntes que puguin ser discutides a l’aula, i poder fer així de la sessió presencial amb el professor, un fòrum de discussió, aprenentatge i posada en pràctica de conceptes sobre aspectes bàsics per al desenvolupament de l’assignatura.

Promoure en general, una major participació a l’aula.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B13
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Martinez Soler, Josefina
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Fisiologia
Linies d'innovació: