L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (que inclou capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions) és una de les competències transversals de la Universitat de Barcelona, que s'inclou en les tres assignatures que pretenem comparar en aquest projecte. Tot i que els continguts d'Història Econòmica, de Matemàtiques I i d'Entorn Econòmic, podrien semblar molt allunyats en molts sentits, els mètodes d'avaluació de l'adquisició de competències que hem pensat utilitzar no són tan diferents.

Les tres assignatures implementen un sistema d'avaluació contínuada amb una sèrie d'evidències avaluatòries que es van recollint al llarg del curs en base a les activitats que es desenvolupen a les assignatures. Una part d'aquestes activitats on es recullen les evidències és obligatòria i una altra part és optativa, cosa que permet aïllar la competència d'aprenentatge i responsabilitat dels estudiants.

El projecte pretén d'una banda contrastar els mètodes d'avaluació implementats per les tres assignatures per a avaluar l'adquisició de la mateixa competència transversal i, en un segon moment, fer una anàlisi del resultat a partir d'enquestes de l'adquisició d'aquesta competència a través de les activitats desenvolupades en els estudiants de primer curs del grau d'ADE i Economia de la Facultat d'Economia i Empresa. Un dels punts forts del projecte és que aplica la transversalitat que exigim als nostres alumnes als mateixos equips docents, a partir de la col.laboració entre professors de diferents departaments i diferents assignatures.

Per altra banda, el nostre projecte intenta concretar la normativa de la UB (Normes reguladores de l'avaluació i de la qualificació dels aprenentatges (2006), Normativa dels Plans Docents (2012)) respecte al desenvolupament de competències a través de les activitats de les assignatures i respecte a l'avaluació de l'adquisició de competències a les mateixes assignatures.  

Projecte actualment en desenvolupament fins juliol de 2014.

 

Codi del projecte: 
2012PID-UB/003
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Carreras Marín, Anna
Participants: 
Gemma Cairo Cespedes, Yolanda Blasco Martel, Manuela Bosch Princep, Isabel Morillo Lopez, Marc Badia Miro, Maria Dolores Casares Vidal
Estratègies de millora/innovació docent: