L'e-Carpeta docent com a eix de l'aprenentatge i l'avaluació entre iguals

En aquest Projecte d'Innovació Docent, pretenem fomentar la integració dels processos d'avaluació com a part fonamental de l'aprenentatge, obert i accessible a tots els agents que intervenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Essent l'argument principal entorn del qual s'han vertebrat els objectius i les accions resultants de la seva implementació a l'assignatura de Pràcticum II. La proposta desenvolupada s'ha basat en un model on el realment important ha estat l'aprenentatge dels alumnes, entès aquest com a procés a través del qual és possible l'adquisició d'una sèrie de competències genèriques i específiques, acadèmiques i professionals, i la seva possibilitat d'avaluació a partir d'una eina docent com l'e-Carpeta, considerada a partir del que representa el portafolis com a tècnica d'aprenentatge i avaluació àmpliament assajada i amb molt bons resultats en relació amb el rendiment acadèmic dels estudiants i la implicació del professorat en la millora de les estratègies procedimentals i tecnològiques.

L'e-Carpeta com a instrument d'avaluació de l'aprenentatge ens permet tenir informació sobre l'adquisició de tres tipus de continguts: conceptuals, de procediment i actitudinals, potenciant a més la relació entre ells. Fomentant la reflexió sobre els objectius que s'han d'aconseguir i la millor manera de fer-ho, afavorint la negociació entre professor i estudiants, promovent la capacitat de presa de decisions en l'alumnat respecte a l'adequació i qualitat del mateix treball en haver de seleccionar el que s'ha d'incloure en la carpeta i atén els progressos que es van produint en el procés d'aprenentatge i afavoreix la regulació del procés instruccional.

Les activitats cooperatives, on els alumnes necessiten comptar amb els altres, a col·laborar i a ajudar-se mútuament al llarg del desenvolupament de l'activitat, de tal forma que cadascú assoleix els seus objectius en la mesura que cada membre aconsegueix assolir els seus, de manera, que els resultats que cadascú aconsegueix beneficien als altres. Permet desenvolupar l'aprenentatge entre iguals, augmentant el seu compromís en els processos d'ensenyament-aprenentatge i fomentant la dimensió col·lectiva del coneixement. Si a més, entenem l'avaluació orientada a l'aprenentatge com un constructe teòric, posant l'accent en considerar-la com un procés interrelacionat amb l'aprenentatge a partir del qual no només es pot extreure informació útil per a l'estudiant, sinó que es possibilita la promoció del desenvolupament de competències valuoses per al seu present acadèmic i el seu futur laboral, potenciant el seu sentit crític i autocrític, afavorint que sigui conscient del seu progrés i les seves mancances.

Per tal de portar això a terme, realitzarem una intervenció on els estudiants de cinc grups de l'assignatura de Pràcticum II realitzaran alhora un procés de cerca d'informació, selecció, elaboració i exposició mitjançant petits grups i grups interclase. El procés de la investigació realitzada pels alumnes es desenvoluparà en tres etapes; començant per treballar en petits grups (2-3 alumnes) sobre un subtema, publicant els resultats a l'e-carpeta. Els quals seran avaluats en doble cec per companys d'altres classes que han treballat sobre el mateix subtema, per així, establir grups d'experts a cadascuna de les classes. L'Avaluació entre iguals es realitzarà mitjançant l'eina taller del Moodle. Posteriorment es reordenaran les classes, reagrupant-se per experts, per tal que entre els que han treballat un mateix subtema, puguin debatre i arribar a conclusions, elaborant els resultats finals. Per últim, es realitzarà una sessió conjunta on cada grup d'experts compartirà amb els seus companys els resultats mitjançant una sessió de presentació de pòsters, simulant un congrés.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Integrar l'avaluació en el procés d'aprenentatge fent partícips als estudiants.

2.- Afavorir en l'alumnat l'autopercepció del seu aprenentatge i el desenvolupament de la seva dimensió personal, interpersonal i social, afavorint dinàmiques d'aprenentatge cooperatiu.

3.- Facilitar al docent eines per fomentar l'Avaluació entre iguals mitjançant les TIC.

4- Integrar de forma natural el treball amb les TIC i elements comunicacionals d'aprenentatge visual, obligant-los a organitzar i estructurar continguts a través de la lógica visual.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/038
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Torres Carceller, Andres
Participants: 
Ana Mauri Lujan
Júlia Castell Villanueva
Estel Marin Cos
Teresa Godall Castell
Rosalía Clemente Piélagos
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre en Educació Infantil
Assignatures implicades: 
Pràcticum II