lmplementació de la metodologia JITT a la docència de Ciència de Materials interuniversitària

La idea del projecte d’innovació docent és la implementació de la metodologia d’aula inversa en una assignatura obligatòria d’introducció a la Ciència de Materials a nivell interuniversitari.

Durant el confinament en què ens hem vist abocats en aquest curs, en el que hem hagut d'adaptar tota la docència presencial a un format no presencial en molt poc temps, hem trobat que han sorgit idees molt interessants per l’aplicació de metodologies docents que poden ser d’interès en el context universitari. El desenvolupament de materials per compartir amb els alumnes ha estat feixuc però molt fructífer. Ara es tracta de no perdre l’oportunitat d’implementar tots aquests materials que tant han costat de desenvolupar i trobar una via per utilitzar-los en classes mixtes que incloguin presencialitat i no presencialitat pel proper curs.

Els components del grup consolidat d’innovació docent IdM@ti són professors de diverses universitats espanyoles, tots de l’àrea de coneixement de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, que estan a càrrec d’una assignatura bàsica de l’àrea de coneixement en diferents graus d’enginyeria, des d’Enginyeria de Materials fins a Disseny Industrial. Cadascun d’ells ha anat adaptant els continguts de la seva assignatura al format on-line en aquest període de confinament. El que es pretén fer en aquest projecte és utilitzar aquests materials, complementar-los amb d’altres que es poden desenvolupar amb més temps i creativitat i adaptar-los per implementar la metodologia d’aula inversa.

El material docent del que ja es disposa es classificarà per temes que estaran formats per activitats agrupades per conceptes destacats del tema. Cada activitat (en format powerpoint amb àudio, o vídeo, per exemple) tindrà una duració d’uns dos minuts i tractarà un aspecte diferent de cada concepte. Un cop classificades les activitats de les que ja es disposa es farà un estudi per detectar mancances per les que s’haurà de desenvolupar més material.

El fet de que participin professors de diferents graus fa que els continguts siguin molt amplis i es puguin ajustar els continguts de l’assignatura d’un determinat grau aprofitant diferents materials docents amb diferents punts de vista.

Per implementar la metodologia d’aula inversa, es desenvoluparan diferents activitats (qüestionaris, mapes conceptuals) que acompanyaran als materials docents per tal d’avaluar el grau de comprensió dels continguts per part dels alumnes. A partir d’aquestes activitats prèvies el professorat identificarà els conceptes que no han quedat prou clars i prepararà una classe presencial específica per reforçar-los. Per aquesta classe també podrà fer ús dels materials docents ja preparats triant només les que creu necessàries. Finalment els estudiants faran una activitat posterior (qüestionari o cas pràctic) per avaluar si han assolit completament els coneixements.

El projecte consisteix en comparar la implementació de la metodologia d’aula inversa en una mateixa assignatura (mateixos continguts i amb la mateixa profunditat) en diferents graus de diferents universitats. En acabar el projecte es farà una avaluació dels resultats del projecte en funció de l’ensenyament i de la universitat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és la implementació de la metodologia JITT a l’ensenyament d’assignatures bàsiques del àrea de Ciència de Materials en un entorn interuniversitari. Per assolir-lo s’utilitzaran materials docents desenvolupats pels participants del projecte que s’adaptaran a les circumstancies específiques de cada ensenyament, alhora que se’n desenvoluparan d’altres complementaris que es requereixin per poder fer un seguiment de l’evolució dels aprenentatges.

Amb el projecte es pretén aconseguir:

  • Un millor aprofitament de les classes presencials.
  • Un increment de la dedicació de l’alumnat a l’estudi i enteniment dels conceptes.
  • Proporcionar versatilitat en el moment d’estudi de conceptes fonamentals.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/013
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
MERCE SEGARRA RUBI
Participants: 
Mònica Martínez
Elena Xuriguera
José Antonio Padilla
Teresa Guraya (Euskal Herriko Unibersitatea, EHU) M. Núria Salán (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) Javier Orozco (Universitat Politècnica de València, UPV) Luis Cabedo (Universitat Jaume I, UJI) José Gámez (Universitat Jaume I, UJI) Pablo López-Crespo (Universidad de Málaga, UMA)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Química (UB)
Enginyeria Química (UB, UPC, UJI)
Assignatures implicades: 
Ciència de Materials (UB, EHU, UMA)
Materials per a l'Enginyeria (UB)
Estratègies docents per la millora/innovació: