Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El propòsit d’aquest projecte és el desenvolupament del mòdul pedagògic i d’una eina per al professorat que permeti fer la predicció de l’evolució dels alumnes en una assignatura. D’aquesta manera, si es detecta a temps una desviació en l’aprenentatge d’una assignatura, es pot prendre la iniciativa i intentar rectificar la marxa de l’estudiant, reforçant els seus punts febles. El mòdul pedagògic serà un paquet de software per predir l’evolució de l’alumne i l’eina serà una aplicació gràfica amigable que utilitzarà el sistema de predicció inclòs en el mòdul pedagògic. En aquesta aplicació gràfica el professorat podrà definir un històric de dades dels seus alumnes (preferiblement del curs anterior) i introduir les dades parcials dels seus alumnes a l’actualitat. A partir de totes aquestes dades el mòdul pedagògic —que estarà fonamentat en tècniques d’Aprenentatge Artificial, com per exemple, el Raonament Basat en Casos[3]— farà una predicció de l’evolució dels alumnes. Per tal d’aconseguir el propòsit d’aquest projecte docent, s’han definit els objectius següents: Objectiu 1: Prospecció de quins són els objectius didàctics que es volen assolir a cadascuna de les proves o exercicis que es realitzen en cada assignatura i quines són les dades que es volen incloure sobre cadascuna de les assignatures de la nostra prova pilot per tal d’avaluar l’evolució dels alumnes. La fita d’aquest objectiu és determinar a partir de l’anàlisi de les diferents assignatures si hi ha patrons d’avaluació que són comuns entre elles (e.g. nombre de proves d’avaluació continuada, temporalitat de les mateixes, prova parcial, percentatges de les proves i nota mínima requerida per al càlcul de la nota final, etc.). Objectiu 2: Anàlisi de l’evolució dels alumnes amb l’eina de predicció en totes les assignatures de la nostra prova pilot. Inicialment plantejarem aquest objectiu a alt nivell, és a dir, la predicció es farà en funció de si es creu que l’alumne aprovarà o suspendrà. Com a segon pas, l’objectiu és que el sistema de predicció sigui capaç de predir entre més intervals: no presentat, entre 0 i 4, entre 4 i 7,entre 7 i 9, més de 9. Objectiu 3: Anàlisi i detecció de quines són les proves o exercicis que més impacten tenen a l’hora de determinar l’evolució dels alumnes en l’assignatura. Aquesta informació ajudarà al professorat a entendre quins són els temes on els alumnes tenen més dificultats. D’aquesta manera, el professorat pot prendre mesures didàctiques per a què els alumnes assoleixin els objectius d’aquest tema.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/030
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Salamó Llorente, Maria
Participants: 
Maria Salamó Llorente, Inmaculada Rodriguez Santiago , Simone Balocco , Anna Puig Puig , Maite López Sánchez, Maria Taulé Delor, M. Antònia Martí Antonin
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Enginyeria Informàtica, Grau de Informació i Documentació, Grau de Lingüística
Assignatures implicades: 
Programació 1, Disseny de Software, Fonaments de Tecnologia, TIC
Estratègies de millora/innovació docent: