Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe

En el pla docent de l'assignatura "Fonaments d'Immunologia" del Màster de Nutrició i Metabolisme, en els darrers anys s'inclou una activitat que implica una presentació i defensa oral d'un treball en grup. Moltes vegades aquests estudiants no han rebut cap tipus de formació per gestionar críticament la informació i per ajustar-se a les pautes temporals que l’activitat planteja. A més, els diferents estudiants que conformen l’equip, es distribueixen les tasques i només se centren en la part que els hi correspon sense tenir una idea de globalitat.

Així, l’equip docent d’aquesta proposta s’ha plantejat implementar un format d’activitat que no només faciliti una exposició dinàmica i permeti controlar el temps, sinó també a garantir la transmissió de les idees més rellevants.  Per a això, es plantejarà que els estudiants realitzin una exposició amb el format “Pecha-Kucha”, el qual obliga a ajustar els continguts en cadascuna de les diapositives i fer un gran esforç de síntesi i concordança entre la presentació i el missatge que es dona en els 20 segons que dura cada diapositiva.

Per tal d’aconseguir l’objectiu proposat, l’actuació es durà a terme en una primera sessió presencial on es posarà a disposició un guió detallat de l’activitat, una plantilla de presentació, els temes i es confeccionaran els grups. Amb posterioritat, es realitzaran les presentacions en aquest format i tant els estudiants com el professor avaluaran l’activitat a través d’una rúbrica. L’elecció dels ponents del treball i dels membres a càrrec de defensar el tema (respondre a les qüestions) es decidirà just abans de l’inici de cada presentació.

S’obtindran indicadors qualitatius -enquestes d'opinió inicials i finals- i quantitatius -qualificacions obtingudes en les activitats realitzades- per tal d’avaluar l’estratègia docent i copsar l'opinió de l'estudiant sobre aquesta intervenció. Es pretén iniciar el projecte en l’assignatura de màster esmentada i en funció dels resultats aplicar-ho a d’altres on l’equip docent hi participa.

S’ha portat a terme un prova pilot en el curs 17/18 en aquesta mateixa assignatura que permet esperar resultats molt positius d’aquesta actuació.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte és promoure l’adquisició d’habilitats comunicatives i competències de gestió de la informació, en un context de treball en equip. Concretament, es pretén aconseguir que l’estudiant sigui capaç de portar a terme una exposició dinàmica de les idees més rellevants d’un tema. Aquest objectiu es pretén aconseguir mitjançant el plantejament d’una activitat de presentació oral en el format “Pecha-Kucha” i d’aquesta manera implicar-los de forma més activa i reflexiva en el procés de selecció dels continguts  més rellevants corresponent als  continguts d’una part del temari.

Concretament es pretén:

- fomentar una actitud més reflexiva (mitjançant la promoció d’una actitud activa i crítica amb la selecció d’informació d’un tema específic)

- millorar la gestió del temps en les comunicacions orals (implícita en el format Pecha-Kucha)

- promoure una major implicació i participació de tots els membres de l’equip (mitjançant la selecció aleatòria dels components que realitzaran l’exposició i els que defensaran el tema)

Codi del projecte: 
2018PID-UB/032
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Pérez Cano, Francisco Jose
Participants: 
Margarida Castell Escuer
Maria José Rodríguez Lagunas
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster interuniversitari UB-URV en Nutrició i Metabolisme
Assignatures implicades: 
Fonaments d'Immunologia