Metodologia docent basada en un Webquest per fomentar l’aprenentatge autònom i l’adquisició de competències especifiques associades a un Màster Universitari

En l'actualitat és innegable el fort impacte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la societat, pel que és inqüestionable la necessitat de fer servir les TIC a la Universitat i especialment a nivell de Màster. Així doncs, les Universitats i específicament els seus docents han d'aprendre a posar en pràctica noves maneres d'aprenentatges que aprofitin de manera eficaç aquests mitjans i recursos que ens proporcionen les noves tecnologies i que poden millorar substancialment la qualitat de l'educació.

Entre altres estratègies, el WebQuest constitueix un excel·lent recurs didàctic per a que els alumnes busquin la informació corresponent, siguin capaços d’aplicar-la i de posar en comú coneixements per a obtenir un resultat global. Aquesta eina es basa en la presentació d'un conjunt d’activitats o problemes establerts pel professor, que guien a l'alumne a la recerca d'informació, utilitzant els recursos d'Internet (mitjançant enllaços a articles científics, pàgines web o vídeos), i així desenvolupar habilitats de maneig de la informació i de pensament crític.

El WebQuest que es desenvoluparà en aquest projecte incorpora temàtica explicada a classe o bé a les pràctiques realitzades per aprofundir sobre un tema sobre el qual ja tenen coneixements bàsics i acabar d’assolir-los. Per això, durant el present curs acadèmic s’ha creat un WebQuest com a eina per englobar tots els coneixements assolits en l’assignatura Sistemes nanoestructurats d'alliberament controlat de fàrmacs del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments.

Basant-nos en aquest WebQuest inicial, es vol implementar aquesta estratègia, optimitzant-la mitjançant una plataforma específica de creació de WebQuests per al curs vinent. Per tant, l’àmbit d’actuació serà el curs vinent (2020-2021).

Els participants corresponen amb els membres del Grup d'Innovació Docent Consolidat  en Anàlisi Instrumental Farmacèutic (GIDAIFAR-UB/036), amb docència en aquest Màster. La IP del projecte és la Dra. Elena Sánchez López, Professora Lectora del Department de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu d’aquesta estratègia d’innovació docent és desenvolupar una nova eina, basada en la tecnologia WebQuest per a avaluar l’adquisició de coneixement autònom i assoliment de competències en l’assignatura del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments. D’aquesta manera es realitzarà una activitat on els estudiants hauran d’aplicar els coneixements teòrics i pràctics adquirits, essent capaços de descriure com preparar, optimitzar, liofilitzar i esterilitzar una formulació de nanopartícules de manera virtual mitjançant un seguit de vídeos, articles científics i qüestions enfocades a la resolució final del problema: obtenir la formulació adequada. D’aquesta manera, aquest WebQuest servirà com a instrument d’avaluació fomentant l’aprenentatge autònom dels estudiants implicats en l’assignatura.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/033
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Elena Sanchez Lopez
Participants: 
María Luisa García López, Marta Espina García, Estefanía Vega Freire, Mª José García Celma, Marta Monge Azenar
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments de la Facultat de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Sistemes Nanoestructurats per alliberament controlat de fàrmacs
Documents: