Millora de l’aprenentatge autònom en l’assignatura Dissenys de Recerca mitjançant material audiovisual: desenvolupament, implementació i avaluació

L’objectiu del projecte és elaborar material complementari a les classes teòriques i pràctiques de l’assignatura Dissenys de Recerca del grau de Psicologia per tal de millorar l’aprenentatge autònom dels estudiants i que assoleixin una millor comprensió dels conceptes i adquisició d’habilitats. Es tracta d’una assignatura amb elevat contingut matemàtic, fet que fa que molts estudiants tinguin dificultats per assolir els objectius d’aprenentatge. Estudis previs han posat de manifest la importància de dissenyar intervencions per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge en aquest tipus d’assignatura i motivar i dotar els estudiants d’eines que els ajudin a sentir-se ben preparats davant la situació d’avaluació (e.g., Lalonde i Gardner, 1993; Núñez-Peña, Bono, i Suárez-Pellicioni, 2015b). En aquest projecte, elaborarem material que posarem a disposició dels estudiants per afavorir el seu aprenentatge autònom. Aquest material consistirà en una sèrie de vídeos que complementaran les classes teòriques i pràctiques, en el quals s’explicaran els conceptes fonamentals de l’assignatura i es presentaran casos pràctics per a cada tema. Esperem que aquests vídeos ajudin als estudiants a aprendre de manera fàcil i eficaç, ja que el fet de poder visualitzar-los tantes vegades com calgui fomentarà que els estudiants aprenguin al seu ritme. En aquest projecte, també crearem material de tipus pràctic en format escrit, que inclourà exercicis addicionals amb solucions per a que els alumnes de forma autònoma puguin ampliar els seus coneixements pràctics. Un cop elaborat el material, s’implementarà al curs acadèmic 2023-24 i s’avaluarà el grau de satisfacció de l’alumnat i la seva eficàcia per millorar el seu aprenentatge.

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/005
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Maria Isabel Núñez Peña
Participants: 
Roser Bono Cabré
Vicenç Quera Jordana
Carlos Campos Rodríguez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia
Assignatures implicades: 
Dissenys de Recerca
Estratègies docents per la millora/innovació: