Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte consisteix en plantejar una activitat complexa -elaboració d’una presentació en dos registres diferenciats: adaptat al col·lectiu sanitari i adaptat al pacient- que permeti assolir objectius específics com són el treballar de forma conjunta els continguts científics d’una part del temari i millorar competències transversals, concretament:

- la cerca d’informació: a través de la capacitat de cercar, utilitzar i integrar la informació i la capacitat de comprensió.
- la capacitat comunicativa, a través de la integració de la informació, la capacitat de comprendre i la capacitat de transformar el coneixement en l’expressió oral en dos tipus de registres.
- el treball en equip, mitjançant la capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
- el compromís ètic basat en la capacitat crítica i autocrítica, com en el cas de l’aplicació de les rúbriques de valoració).

D’altra banda es pretén aprofitar noves tecnologies com són els telèfons mòbils per al desenvolupament d’un qüestionari amb solucions a temps real, i implicar docents i estudiants en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) més innovadores de què es disposen en aquest entorn d’aprenentatge.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/040
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Perez Cano, Francisco Jose
Participants: 
Francisco José Pérez canó, Margarida Castell Escuer, Angels Franch Masferrer, Sandra Saldaña Ruiz, Maria José Rodríguez Lagunas, Malen Massot Cladera, Mariona Camps Bossacoma
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster Nutricio i Metabolisme
Farmàcia
Assignatures implicades: 
Fonaments d'Immunologia
Fisiologia i Fisiopatologia II