Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquesta proposta ja ha estat presentada anteriorment, tot i així el problema que ens trobem l’equip docent segueix existint i és per això que tornem a presentar la proposta corregint i millorant les faltes que havien trobat els avaluadors.

"Disseny i síntesis de sistemes digitals" és una assignatura obligatòria impartida durant el 6é semestre del grau d'Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions. L' assignatura permet tancar el bloc d'ensenyament sobre sistemes digitals dins l'Enginyeria ja que, prèviament, l'alumne sol haver cursat satisfactòriament "Disseny Digital Bàsic", "Sistemes Digitals i Estructura de Processadors" i "Disseny Microelectrònic", en els semestres 1er, 3er i 5é respectivament. 

En general, tot i que l'alumnat sol haver demostrat que assoleix els coneixements mínims de cada assignatura prèvia, hem detectat que l'alumnat, ja sigui per oblit, deixadesa o l'itinerari que han seguit en el grau, demostra no tenir el nivell mínim al començament de l'assignatura.

Per tant, es pretèn passar a un sistema de pràctiques integrades on inicialment s'avaluarà el nivell inicial de cada alumne i se l'acompanyarà, a travès de les pràctiques, durant la resta del curs per tal d'assolir el nivell final requerit. En conseqüència, pretenem assegurar que l’alumne pugui realitzar el curs, amb el nivell d’exigència requerit, sense que hagi de dedicar un sobre esforç degut a la seva falta de coneixements o falta d’interès. Per tal d’assolir aquests objectius es plantegen diverses actuacions:

 

- Fer us de l'entorn Moodle per generar qüestionaris en línia per motivar que l'alumne repassi els conceptes previs a l'assignatura, detectar el seu nivell i guiar-lo per assolir els conceptes requerits, preparar les sessions de discussió tècniques a classe i obligar a l'alumne a preparar les pràctiques abans de la classe presencial.

- Fer us de l'entorn Moodle i Wikispaces moderat pel professor per generar el que s'anomena «e-learning» col·laboratiu. Amb aquestes eines l'alumne passa a ser part activa en l'aprenentatge ja que pot proposar, solucionar o preguntar dubtes . El fet que el moderador sigui el professor assegura que el resultat final sempre serà l'adequat i que ho veuran tots els alumnes. Així doncs, el professor haurà de dedicar menys hores de visita a solucionar dubtes.

- Fer us de l'entorn Moodle per motivar el treball col·laboratiu en xarxa per aquelles pràctiques que puguin fer en grup.

 

Aquest tipus d'actuació pretén ser una prova pilot per a també realitzar-la en altres assignatures de disseny dins del grau d'Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions.

L'objectiu principal d'aquesta innovació docent és solucionar la problemàtica derivada del desconeixement o oblit per part de l'alumne dels conceptes previs a l'assignatura. En particular, el que pretenem és:

 

- Canviar el sistema de pràctiques compartimentades a pràctiques integrades.

- Implicar activament a l'alumne a l'assignatura

- Controlar l'esforç de l'alumne durant l'aprenentatge

- Introduir a l'alumne en un entorn col·laboratiu

Codi del projecte: 
2016PID-UB/013
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Alonso Casanovas, Oscar
Participants: 
Angel Dieguez Barriento, Jordi Colomer Farrarons
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'Enginyeria Electrònica i Telecomunicacions
Assignatures implicades: 
Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals