MILLORANT COMPETÈNCIES DELS FUTURS TÈCNICS FARMACÈUTICS D'INDUSTRIA: QUALITAT TOTAL I ZERO ERRADES

La documentació d’un lot de medicament és un element essencial que demostra la qualitat del mateix, i cal conservar-la fins la seva caducitat més 2 anys, de cara a les possibles inspeccions de les autoritats sanitàries farmacèutiques. 

En aquesta línia, una de les pràctiques de laboratori de l'assignatura Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat, és la fabricació d’una emulsió semiindustrial en la planta pilot de la Facultat (www.ub.edu/sdm). Aquesta pràctica té una guia de fabricació escrita pels professors coordinadors, que es complimenta pas a pas conforme l'alumne fa l’elaboració.

Aquest curs passat, es van revisar algunes guies dels estudiants i es va detectar moltes errades “fora de normes”, és a dir no complien l’estricta normativa de les NCF (obligatòries per qualsevol fabricant de medicaments mundial). Amb aquest fet el grup d'innovació docent de Tecnologia Farmacèuticca vol iniciar un nou projecte per millorar la competència dels estudiants en aquest punt: fer una guia POKA-YOKE, és a dir un document que facilités que els estudiants no cometin errades ni deixin sense introduir informació essencial del lot fabricat, ja que és la garantia de la qualitat de la seva pròpia feina i del medicament elaborat. És vol fomentar la responsabilitat de cadascun cap a la necessària traçabilitat d’aquesta documentació.  

Per tant, cal que els estudiants de la branca industrial valorin la necessitat d’emplenar bé les guies de fabricació durant les seves pràctiques i durant la seva formació al Grau de Farmàcia.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Fomentar les metodologies actives per a la formació en competències tècniques bàsiques en la fabricació de medicaments segons les Normes de Correcta Fabricació. https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/home.htm 

-  Fomentar la responsabilitat de l'alumne cap a la necessària de traçabilitat de la documentació respecte a la fabricació de medicaments en el compliments de normes de qualitat.

- Implementar instruments d'avaluació de les competències: rúbriques i / o guies d'avaluació. 

Codi del projecte: 
2019PID-UB/003
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Garcia Montoya, Encarnacion
Participants: 
Maria Pilar Perez Lozano
Anna Nardi Ricart
Rosa M. Aparicio Pelegrin
Jose Maria Suñe Negre
Lyda Halbaut Bellowa
Debora Mercadé Frutos
Mª José Martínez Viñas
Anna Viscasillas Declerc
Ensenyament/s: 
Grau de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat