Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Partim del nostre qüestionament sobre la formació inicial, la construcció de la identitat de la professional de l’educació i el desenvolupament de les seves tasques, funcions i accions en consonància amb els aprenentatges adquirits a la Universitat.

Quin paper juga la formació inicial en les i els nostres estudiants i en la societat en la que ens trobem? Quina millora podem oferir per tal de vincular la teoria amb la pràctica? tant, quina col·laboració cal establir entre la universitat i els àmbits professionals? Des de la nostra darrera recerca (l’ocupabilitat del pedagog/a: una sinèrgia necessària entre les organitzacions de pràctiques i la universitat, REDICE14-1126) vam identificar la importància de les sinergies entre les organitzacions de pràctiques i la Universitat per a la construcció de marcs mentals i conceptuals compartits (Graell et al, 2015). En aquesta recerca també s’han consolidat les bases del model d’avaluació actual del Pràcticum del grau de Pedagogia on hi participen les tres mirades dels agents implicats: alumnat, professorat tutor de la UB i tutors/es dels centres de pràctiques.

El model d’avaluació que ja fa anys que es gesta des de l’equip de coordinació del Pràcticum i els equips docents de les tres assignatures que el configuren[1], s’ha dissenyat mitjançant una sèrie de formularis online on els tres agents reflexionen sobre el grau d’autonomia en l’aplicació de les competències. Aquests instruments han estat validats (Vilà i Aneas, 2013) i s’han analitzat també des de la perspectiva dels entorns d’aprenentatge com els seminaris de pràctica reflexiva (SPR), els portafolis digital (Rubio, Vilà i Aneas, 2015) o altres contexts relacionals del Pràcticum (Aneas, Vilà i Rajadell, 2014).

Des d’aquest posicionament iniciem la nostra (auto)crítica i reflexió sobre el paper que  juga el professorat universitari com a  tutor, i què podem aportar -mitjançant els espais establerts a les aules- als nostres estudiants, per tal de que aquests puguin realitzar un procés d’aprenentatge on es posin en joc els coneixements, les competències i les habilitats adquirides a la universitat. Però sobretot, des del Grup d’Innovació Docent PRAXIS, configurat per l’equip de coordinació del Pràcticum del Grau de Pedagogia (GIDUB-13/149), tenim consciència de la necessitat de relacionar l’adquisició de coneixements teòrics amb la pràctica professional des dels inicis de la carrera. Per aquest motiu ens qüestionem:

Com es posiciona l’alumnat durant el seu procés d’aprenentatge?
Com es poden recollir les seves mirades i veus al llarg de tot aquest procés?

Ja hem obtingut diversos Projectes d’Innovació Docent des del PMID a fi d’aprofundir sobre el nostre interès en optimitzar aquesta matèria, obligatòria per a tot l’alumnat que cursa el Grau de Pedagogia, al llarg de tres assignatures específiques, i també anem donant difusió a través de publicacions i participació en Congressos i Jornades (Vilà et al, 2014).

Per tant, des de la nostra pròpia experiència docent i investigadora, considerem necessari enfortir els lligams entre acció, recerca i formació, entre la teoria i la pràctica, on el coneixement de la realitat i dels contextos socioeducatius per part de l’estudiantat, professorat i altres agents implicats, ajudin a optimitzar i ajustar la formació dels professionals. I per aquesta raó, i continuant amb el nostre interès per seguir avançant per a la millora i la innovació en el marc de la matèria del Pràcticum de Pedagogia, presentem un nou projecte centrat en pensar i dissenyar noves propostes d’innovació on l’estudiant és la peça clau de tot el procés.

[1] S’han realitzat les Jornades Construïm el Pràcticum, que actualment consten de 4 edicions on la coordinació i els equips docents de les tres assignatures es reuneixen per la millora constant del Pràcticum i la seva coordinació.

Finalitat de la recerca:

Implicar a l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge, a partir de les seves experiències, mirades, veus i posicionaments, per tal d’optimizar l’itinerari formatiu del Pràcticum.

Objectiu general:

Dotar de coherència i fer visible la interrelació entre les tres assignatures de Professionalització i Sortides Laborals (PSL), Pràctiques d’Iniciació Professional (PIP) i Pràctiques Externes (PEX), que configuren la matèria troncal obligatòria del Pràcticum del grau de Pedagogia, incidint en les aportacions de l’alumnat.

Objectius específics:

  1. Incorporar a l’alumnat, com a partícip i peça clau, per dotar de significat el seu procés d’aprenentatge i la seva pràctica professionalitzadora, al llarg de les tres assignatures (PSL, PIP i PEX).
  2. Dissenyar un recurs digital -el bloc digital, entre d’altres- entre l’alumnat com a recurs per la  pròpia metareflexió del seu procés d’aprenentatge, en el seu pas per la matèria del Pràcticum (PSL, PIP i PEX) . 
Codi del projecte: 
2016PID-UB/011
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Martinez Perez, Sandra
Participants: 
Antonio Alcantara Alcantara, Maria del Carmen Alonso, Mercè Alòs Lladó, Assumpta Aneas Álvarez, Fernanda Duprat San Martin, Alexandre Egea Andrés, Anna Gassol Castells, Montserrat Gurrera Lluch, María Jesús Igual Calvo, Eva Jover Calvo, Juan Llanes Ordónez, Laia Lluch Molins, Dolors Millan Guasch, Elena Noguera Piguem, Begoña Piqué Simon, Núria Rajadell i Piggròs, Rosa Rodríguez Gascons, Teresa Romañá Blay, María José Rubio Hurtado, Ruth Vilà Baños
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Pedagogia
Assignatures implicades: 
Professionalització i Sortides Laborals (PSL)
Pràctiques d’Iniciació Professional (PIP)
Pràctiques Externes (PEX)