Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En el curs 2010/2011 es va impartir per primer cop la nova assignatura d’Òptica de grau. A diferència del que succeïa en l’antiga llicenciatura de Física, les pràctiques de laboratori estan incloses en l’assignatura de teoria i problemes i es fan simultàniament.

L’objectiu d’aquest projecte d’innovació docent és introduir una sèrie d’eines d’auto-aprenentatge i avaluació per tal que els alumnes puguin assolir una sèrie de coneixements prèviament a les sessions de laboratori, de forma que el grau d’aprofitament de les pràctiques sigui major.

La nova metodologia s’ha posat en marxa per primer cop al semestre de primavera del curs 2013/2014. Essencialment, els alumnes havien de respondre un qüestionari a través del campus virtual abans de cada sessió de laboratori, el resultat del qual servia per a modular la nota de la part de pràctiques. Tot i que els resultats no són concloents i caldrà continuar estudiant l’impacte sobre l’aprenentatge en cursos futurs, s’ha observat que els alumnes van més preparats al laboratori i milloren el seu rendiment.

L’objectiu d’aquest projecte és introduir noves metodologies docents en l’assignatura d’Òptica per tal que els alumnes aprofitin millor les pràctiques de laboratori de la mateixa, així com adequar l’avaluació al nombre de crèdits d’aquesta part. En concret, s’introduiran eines d’auto-aprenentatge i avaluació per tal de facilitar el treball autònom i millorar la preparació prèvia dels alumnes. Amb això volem garantir que durant les sessions de laboratori els alumnes tinguin els coneixements teòrics necessaris per tal de poder assolir les competències previstes al pla docent de l’assignatura. Pensem, a més, que això incidirà també en el grau de motivació dels estudiants, així com en la interacció amb els professors. Les pràctiques es fan per parelles (fomentant competències transversals com el treball en grup) en classes reduïdes de 28 alumnes i estan supervisades per dos professors. El contacte, per tant, és més personalitzat, i és un bon entorn per tal que els estudiants puguin aprendre no només els aspectes més pràctics de la matèria, sinó d’altres més fonamentals. Un bon aprofitament de les pràctiques beneficiaria l’aprenentatge de la part teòrica i de problemes, ja que els alumnes estarien familiaritzats amb la matèria.

D’altra banda, l’avaluació de l’assignatura s’ha de modificar tenint en compte el pes de les pràctiques en l’assignatura global i el foment de la preparació prèvia de l’alumne. L’objectiu és posar més èmfasi en les hores de dedicació dels estudiants abans de fer les pràctiques i reduir-les en el treball que fan a posteriori. Creiem que reduir la dedicació en aquesta part permetrà que els alumnes disposin de més temps per anar treballant la matèria que donen a teoria i resoldre els problemes abans d’anar a classe. Com les pràctiques es fan simultàniament, amb el sistema actual hem detectat que els alumnes dediquen molt temps a preparar els informes de pràctiques i, de vegades, deixen desateses les altres vessants. L’objectiu és corregir aquesta tendència per tal que els estudiants treguin un rendiment màxim de l’assignatura.

Per assolir aquests objectius, volem aprofitar les eines d’auto-aprenentatge i avaluació individual que proporciona el campus virtual de la Universitat de Barcelona, desenvolupada amb Moodle 2.x [1], així com un conjunt d’applets que simulen diferents fenòmens d’Òptica Geomètrica i d’Òptica Física, dissenyats fa un temps pel Grup d’Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica [2-4].

 

Està previst que el projecte finalitzi el proper 15 de febrer del 2015.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/029
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Estela Martín Badosa
Participants: 
Salvador Bosch, Artur Carnicer, Ignasi Juvells, Mario Montes, Santiago Vallmitjana
Grup d'innovació docent: 
Estratègies docents per la millora/innovació: