Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica

Construir i gestionar una pàgina web que aglutini diversos recursos en xarxa sobre la Història de la Física Quàntica. Aquests recursos han d'estar enfocats especialment a la discussió dels fonaments i interpretació de la Mecànica Quàntica. La pàgina a dissenyar estarà principalment dedicada als estudiants de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, però, almenys en part, també estarà oberta a l'ús públic general, per donar visiblitat a la feina que es fa en aquest àmbit a la nostra Universitat. La tasca principal serà duta a terme a l'aula, en format de debat i classe magistral. L'eina informàtica ha de proveir els estudiants de material bilbiogràfic per enriquir les discussions i per possibilitar i facilitar la implantació de l'interès en els fonaments conceptuals de la física.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Es tracta d'introduir una vessant més conceptual en els estudis de Física. Per això, aprofitarem la història de la física quàntica per plantejar qüestions de fonaments de física que molts cops els estudiants no s'han fet i que considerem que s'haurien de fer: què és un electró? què és un fotó? és atomista la física moderna? és determinista la mecànica quàntica? A falta d'una assignatura de filosofia de la física en el currículum de la carrera, i a falta també de docència no reglada en aquest sentit, es tracta de fer reflexionar els alumnes d'últim any de carrera sobre els coneixements que han adquirit al llarg dels anys. El debat més enllà de les formalitats del càlcul és una activitat que els estudiants de física en general desconeixen i, també en general, agraeixen. Amb la pàgina que projectem, a més de proporcionar material de discussió per a l'aula, volem obrir un camp en general desconegut per l'alumne: els fonaments i la filosofia de la física. El fet d'incloure aquest projecte en una assignatura principalment experimental pensem que lluny de ser un problema, representa un alicient extra, doncs en experiències anteriors hem pogut comprovar com les discussions conceptuals esdevenen més fecundes en incloure la descripció i anàlisi dels experiments directament relacionats amb allò que es qüestiona.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/T03
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Perez Canals, Enrique
Participants: 
Joan Manel Hernández Ferràs
Luis Navarro Veguillas (Professor emèrit UB)
Ensenyament/s: 
Física
Assignatures implicades: 
Laboratori de Física Moderna
Història de la Física