Perdut al nucli: Com sortir desxifrant el codi genètic...

L'assignatura "Bioquímica i Biofísica” s'imparteix al primer semestre de primer curs del Grau de Podologia. Es a dir, els estudiants acaben d’aterrar a la Universitat amb diversos backgrounds per les vies d’entrades. En aquest curs ens trobem una gran heterogeneïtat en els coneixements previs i en els hàbits d’estudi. Aquesta assignatura engloba dues matèries Bioquímica i Biofísica i cadascuna amb subblocs de coneixements. En el cas de la Bioquímica el bloc de Biologia Molecular constitueix generalment material nou d’estudi independentment de la via d’entrada. Els continguts són complexes i els temes estan molt relacionats per entendre en bloc la matèria. En definitiva es tracta d’entendre que mecanismes estan implicats en la expressió gènica. I suposa tot un nou mon de termes específics i mecanismes que d’entrada semblen bastant complexos.

Degut a la natura d’aquests continguts, que inclouen mecanismes de selecció de cadenes, seqüencies consensos de inici i terminació. Aplicació d’un codi (codi genètic) creiem que reuneix les condicions per aplicar dinàmiques de gamificació.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal és que els alumnes aprenguin de una forma divertida i motivadora a identificar els diferents elements estudiats en el procés  d’expressió gènica i sàpiguen utilitzar-los correctament per tal d’obtenir un producte funcional (proteïna).  

Els objectius específics del projecte són:

Desenvolupar una sèrie d’activitats en format joc de proves que permetin als estudiants assolir i aplicar els coneixement del bloc de Biologia Molecular.
Generar proves de coneixements basades en mapes conceptuals, donant peces per endreçar en un esquema de nucli i citoplasma cel·lular.
Generar proves manuals basades en plastilina i fils de colors per tal de simular la estructura del DNA on han de identificar la localització del gen.
Generar proves d’enginy per tal de desxifrar el codi genètic per tal d’obtenir, combinant els diferents elements un producte funcional.
Fomentar el treball de grup. La informació estarà repartida entre els diferents components en format “puzle” de forma que han de compartir la informació per tal d’arribar a la solució.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B30
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Participants: 
Jesús García Cano
Anna Vidal Alabro
Helga Simon Molas
Ensenyament/s: 
Podologia
Assignatures implicades: 
Bioquímica i Biofísica
Linies d'innovació: