Podem fer ApS virtual?: creació d’una plataforma de difusió d’activitats de Ciències de la Terra per a estudiants d’ESO

El projecte proposa crear una plataforma virtual, dinàmica i viva, allotjada en el servidor de la UB, que serveixi com a plataforma per a la incorporació, la difusió i la implementació de les propostes amb un marcat caire innovador realitzades en l’àmbit de l’educació i divulgació científica als treballs de final de grau (TFG) i de màster (TFM) que es realitzen a les facultats de Geologia i Biologia de la Universitat de Barcelona. Es pretén implementar definitivament la metodologia docent d’Aprenentatge-Servei (ApS) a la Facultat de Ciències de la Terra o en ensenyaments que continguin assignatures relacionades amb les Ciències de la Terra i el medi ambient, i millorar així la transferència de coneixements geològics cap a la Societat.

La nova plataforma pretén obrir nous espais en què l’alumnat de Biologia i Geologia de l’ensenyament Secundari (ESO i Batxillerat) pugui aplicar aquests projectes marcadament virtuals de forma activa i lúdica per assolir un aprenentatge significatiu i competencial. S’aplicaran els elements basats en el joc per tal d’estimular la motivació amb recursos típics com són una estètica determinada, l’aplicació d’unes normes del joc i un sistema de recompensa. Potenciar la gamificació i la indagació com a estratègies d'un aprenentatge significatiu és una solució per tal de fer atractiu i dinàmic l’estudi de les ciències i especialment, les ciències de la Terra i el Medi Ambient. 

En aquest primer estadi de desenvolupament de la plataforma, es generaran almenys 3 projectes virtuals d'accés gratuït que inclouran conceptes de ciències de caire transversal i dinamitzador, a més a més d'una rúbrica de valoració per tal de realitzar el seguiment de les estratègies didàctiques utilitzades i els resultats obtinguts. Aquests projectes seran dissenyats per l’alumnat del grau de geologia, el grau de ciències ambientals i el màster de formació del professorat de l’especialitat de Biologia i Geologia en el marc dels seus TFG i TFM. 

En definitiva, es vol demostrar que la resposta a la pregunta proposada al títol del projecte “Podem fer ApS virtual?” és clarament sí, tot i les aparents restriccions i contradiccions que sembla implicar el propi concepte ApS amb la metodologia docent virtual.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

a) Implementar i potenciar definitivament de la metodologia docent d’Aprenentatge-Servei (ApS) en els ensenyaments de Ciències de la Terra i Ciències Ambientals UB, focalitzant en algunes assignatures transversals de quart curs així com de màster.

b) Adaptar les vies de divulgació i aprenentatge més clàssiques a les noves tecnologies i a la docència i divulgació online.

c) Generar noves vies de difusió i divulgació dels continguts geològics i de ciències del medi ambient per tal de potenciar la captació de futurs estudiants i de promoure aquesta tipologia d’accions entre els propis estudiants UB com a proposta formativa i professionalitzadora de futur.

d) Implementar definitiva dels TFG en modalitat de recerca en docència i en innovació docent al grau de Geologia.

L’ objectiu concretdel projecte és crear una plataforma virtual, dinàmica i viva, que serveixi com a plataforma d’inici per a la incorporació de nous projectes de d’innovació docent ApS i de divulgació científica, on els principals destinataris, en la fase inicial, són estudiants d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i per tant, futurs estudiants universitaris.  

Codi del projecte: 
2020PID-UB/039
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
ELISABET PLAYA POUS
Participants: 
Núria Roca Pascual, Telm Bover Arnal
Guillem Viñolas Zafra, Daniel Centelles Tomas, Xavier Andrés Martín, Mireia Garro Piñol, Miguel Sánchez Olmos
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Geologia (Facultat de Ciències de la Terra) Grau de Ciències Ambientals (Facultats de Biologia i de Ciències de la Terra) Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (Facultats de Biologia i de Ciències de la Terra)
Assignatures implicades: 
Treball de Fi de Grau (TFGF) del grau de Geologia Treball de Fi de Màster (TFM) del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Educació Ambiental del grau de Ciències Ambientals