Podem fer ApS virtual?: creació d’una plataforma de difusió d’activitats de Ciències de la Terra per a estudiants d’ESO

El projecte proposa crear una plataforma virtual, dinàmica i viva, allotjada en el servidor de la UB, que serveixi com a plataforma per a la incorporació, la difusió i la implementació de les propostes amb un marcat caire innovador realitzades en l’àmbit de l’educació i divulgació científica als treballs de final de grau (TFG) i de màster (TFM) que es realitzen a les facultats de Geologia i Biologia de la Universitat de Barcelona. Es pretén implementar definitivament la metodologia docent d’Aprenentatge-Servei (ApS) a la Facultat de Ciències de la Terra o en ensenyaments que continguin assignatures relacionades amb les Ciències de la Terra i el medi ambient, i millorar així la transferència de coneixements geològics cap a la Societat.

La nova plataforma pretén obrir nous espais en què l’alumnat de Biologia i Geologia de l’ensenyament Secundari (ESO i Batxillerat) pugui aplicar aquests projectes marcadament virtuals de forma activa i lúdica per assolir un aprenentatge significatiu i competencial. S’aplicaran els elements basats en el joc per tal d’estimular la motivació amb recursos típics com són una estètica determinada, l’aplicació d’unes normes del joc i un sistema de recompensa. Potenciar la gamificació i la indagació com a estratègies d'un aprenentatge significatiu és una solució per tal de fer atractiu i dinàmic l’estudi de les ciències i especialment, les ciències de la Terra i el Medi Ambient. 

En aquest primer estadi de desenvolupament de la plataforma, es generaran almenys 3 projectes virtuals d'accés gratuït que inclouran conceptes de ciències de caire transversal i dinamitzador, a més a més d'una rúbrica de valoració per tal de realitzar el seguiment de les estratègies didàctiques utilitzades i els resultats obtinguts. Aquests projectes seran dissenyats per l’alumnat del grau de geologia, el grau de ciències ambientals i el màster de formació del professorat de l’especialitat de Biologia i Geologia en el marc dels seus TFG i TFM. 

En definitiva, es vol demostrar que la resposta a la pregunta proposada al títol del projecte “Podem fer ApS virtual?” és clarament sí, tot i les aparents restriccions i contradiccions que sembla implicar el propi concepte ApS amb la metodologia docent virtual.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

a) Implementar i potenciar definitivament de la metodologia docent d’Aprenentatge-Servei (ApS) en els ensenyaments de Ciències de la Terra i Ciències Ambientals UB, focalitzant en algunes assignatures transversals de quart curs així com de màster.

b) Adaptar les vies de divulgació i aprenentatge més clàssiques a les noves tecnologies i a la docència i divulgació online.

c) Generar noves vies de difusió i divulgació dels continguts geològics i de ciències del medi ambient per tal de potenciar la captació de futurs estudiants i de promoure aquesta tipologia d’accions entre els propis estudiants UB com a proposta formativa i professionalitzadora de futur.

d) Implementar definitiva dels TFG en modalitat de recerca en docència i en innovació docent al grau de Geologia.

L’ objectiu concretdel projecte és crear una plataforma virtual, dinàmica i viva, que serveixi com a plataforma d’inici per a la incorporació de nous projectes de d’innovació docent ApS i de divulgació científica, on els principals destinataris, en la fase inicial, són estudiants d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i per tant, futurs estudiants universitaris.  

Codi del projecte: 
2020PID-UB/039
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
ELISABET PLAYA POUS
Participants: 
Núria Roca Pascual, Telm Bover Arnal, Vinyet Baqués Almirall, Irene Cantarero Abad, Anna Travé Herrero, Maria Carmen Leria Morillo, Guillem Viñolas Zafra, Miguel Sánchez Olmos, Míriam Martínez Serrano, Cristina Gaya Rodríguez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Geologia (Facultat de Ciències de la Terra) Grau de Ciències Ambientals (Facultats de Biologia i de Ciències de la Terra) Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (Facultats de Biologia i de Ciències de la Terra)
Assignatures implicades: 
Treball de Fi de Grau (TFGF) del grau de Geologia Treball de Fi de Màster (TFM) del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Educació Ambiental del grau de Ciències Ambientals
Documents: