Portem el laboratori a l’aula i l’aula al laboratori per millorar l’assoliment d’aprenentatges i competèncie

L’actuació que es vol desenvolupar es contextualitza en el si de dues assignatures, una de teòrica (Química Analítica) i una de pràctica (Laboratori Bàsic de Química Analítica), del grau de química de la UB. Aquestes dues assignatures estan totalment relacionades entre si, ja que en la primera s’estableixen les bases teòriques per entendre les determinacions que es realitzen al laboratori en la segona de les assignatures. És a dir, seguint la docència tradicional, en un primer semestre es treballen els conceptes teòrics i, en el semestre següent, es realitzen les pràctiques associades a  aquests conceptes.

El motiu pel qual es planteja aquest projecte és que s’ha observat que  l’alumnat presenta dificultats en relacionar la teoria amb la pràctica i viceversa. Sovint comprenen els fonaments teòrics, però els és difícil relacionar-los amb l’aplicació pràctica; tanmateix al laboratori s’observa l’efecte contrari, i és que entenen la pràctica com una “recepta” i no arriben a relacionar els procediments experimentals amb la teoria que han estudiat en assignatures anteriors.

La proposta d’actuació es basa en introduir millores en la forma d’impartir aquestes assignatures. Per una banda es pretén que l’alumnat descobreixi la teoria a partir de la pràctica. Per a fer-ho, en l’assignatura de teoria s‘incorporaran algunes sessions presencials al laboratori (realitzades en hores de seminaris), en les que es plantejarà a l’alumnat una sèrie de preguntes basades en experimentacions realitzades pel professor. És important destacar que aquestes sessions es duran a terme de forma prèvia a l’explicació teòrica, i es dissenyaran de manera que l’alumnat ja  hagi de reflexionar d’entrada, a través de les qüestions plantejades, sobre els processos que estan tenint lloc. A continuació, durant el desenvolupament de les sessions teòriques l’alumnat haurà de relacionar els conceptes explicats a classe amb les qüestions prèviament plantejades al laboratori. En aquest sentit, l’actuació es pot plantejar com petits estudis de casos que s’anirien resolent al llarg de l’assignatura.

Per altra banda, també es vol incrementar la presència de la teoria a l’assignatura de pràctiques de laboratori. A tal efecte es pretén que l’alumnat, en grups de màxim 5 estudiants, experimenti amb una de les pràctiques realitzades per tal de demostrar tot el raonament teòric que hi ha al darrere. És a dir, serà l’alumnat qui dissenyi una sèrie d’experiments al laboratori, supervisats pel professor, que permetin justificar des d’un punt de vista teòric per què una determinació analítica s’ha de realitzar d’una manera concreta perquè sigui correcta. Aquesta metodologia presenta similituds amb la de l’aula invertida, però pot resultar inclús més efectiva  ja que la part d’experimentació la podria efectuar directament l’alumnat, encara que sempre sota la supervisió del professorat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal de la proposta és que l’alumnat relacioni de manera molt més efectiva la teoria amb les determinacions pràctiques per tal que augmenti el grau d’aprenentatge i d’assoliment de les diferents competències en les assignatures afectades.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/012
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Elisabet Fuguet Jordà
Participants: 
Anna Rigol Parera
Fernando Julián benavente Moreno
Fermín López Sánchez
Susana Amézqueta Pérez
Jacinto Guiteras Rodríguez
Ensenyament/s: 
Grau de Química
Assignatures implicades: 
Laboratori Bàsic de Química Analítica
Química Analítica