Preparació per a la inserció laboral dels estudiants de grau amb la finalitat de definir perfils professionals.

Presentació: 

Objectius: 

 • Preparació per a la inserció laboral dels estudiants de grau amb la finalitat de definir perfils professionals.
 • Valoració de l'estudiant com a subjecte actiu de la formació

Capacitació:
Desenvolupament de la funció de planificació i capacitat d'elaborar un projecte, analitzant l'entorn extern i intern de l'objecte d'estudi, identificant debilitats i fortaleses i futures possibilitats de desenvolupament professional.

Definició:
Planificació del treball per objectius, identificats i definits prèviament a partir de l'estudi de les responsabilitats professionals. Pot ser mitjançant el treball i la projecció individual o grupal.

Beneficis de la proposta:

 • L'aprenentatge de la metodologia de treball en funció dels objectius organitza les matèries i assignatures en termes transversals.
 • El treball planificat garanteix la progressió evolutiva de l'aprenentatge i el domini per part de l'estudiant del seu projecte formatiu (personalització del treball).
 • Fomenta el treball continuat, la maduració i sedimentació de continguts, així com la interrelació de les disciplines formatives del Grau.
 • Facilita la confirmació dels avenços teòrics amb la realitat externa, l'aplicabilitat del contingut teòric del seu aprenentatge.
 • Desenvolupa habilitats socials que parteixen de l'observació de problemes i possibles orientacions i tractaments (observació i respecte per l'entorn humà o mediambiental).

Tipologia de la metodologia d'innovació:
Aprenentatge basat en projectes (ABP)

Metodologia:

 • Defineix i descriu una proposta de disseny, desenvolupament i aplicació d'activitats i eines necessàries per complir l'objectiu proposat inicialment.
 • Es treballarà sobre problemes concrets actuals als quals s'aplicaran models teòrics per a l'anàlisi, el tractament i la solució. És a dir, a partir de material conceptual amb mètodes propis de la filosofia

Procediment metodològic:

 • Determina els teus objectius (què vol oferir l'estudiant a la investigació i a la societat).
 • Construeix alguna cosa nova a partir de la identificació de l'àmbit de treball que interessa a l'estudiant (formula una proposta).
 • Desenvolupa la feina amb una estructura clara i ben definida.
 • Valora els resultats i la desviació amb relació als objectius.

Formats de treball
Es pot optar per un per desenvolupar al llarg de tots els cursos del Grau o es poden combinar dos, màxim tres, depenent del nivell d'assoliment dels objectius.

 • Elaboració de sessions de microensenyament dirigides a diferents col·lectius (treball sobre ODS)
 • Presentació d'històries seqüenciades (treball sobre planificació i raonament)
 • Programes de promoció de la lectura
 • Creació de materials docents inclusius (eines per a la docència i investigació)
 • Elaboració de materials educatius per a ensenyament universitari i de batxillerat (eines per a la docència)
 • Presentació de comparacions i analogies per dirigir debats (treball col·laboratiu i sobre lideratge)
 • Formulació de preguntes orientatives, preveient les respostes, per afavorir la reflexió. Justificació de l'elecció de la resposta (treball sobre anàlisi i judici).
 • Creació i gestió de píndoles audiovisuals (treball d'identificació de problemes nuclears).

Nivells de treball: planificació

 • Nivell I: formulació de l'objecte i identificació d'eines metodològiques; elaboració de calendari de treball, fixant data aproximada d'inici, data de revisió de l'avanç del treball i data de finalització identificant l'objectiu assolit.
 • Nivell II: desenvolupament del treball marcant com a fases pensar, planificar, parlar, projectar, mitjançant els mètodes de recerca i experimentació.
 • Nivell III: generació del producte (resultat). Anàlisi del grau de desviació a partir de l'objectiu teòric inicial i les causes (justificació).

Objectiu transversal: definir la funció del professor en el procés de desplegament del projecte.

Competències:

 • Lingüística: habilitats i destreses relacionades amb la comprensió d'un problema, com són l'anàlisi, la síntesi, la valoració i l'expressió de missatges orals i escrits segons la intenció comunicativa.
 • Racionals: anàlisi, reflexió, comprensió, síntesi, avaluació i aplicació.
 • Comunicatives: identificació, selecció de la informació i els missatges, catalogació, elaboració i transmissió.
 • Socials i individuals: construcció duna identitat cultural pròpia, a partir de l'anàlisi del progrés d'un mateix ubicat en el marc social personal (valors, creences, principis) analitzat des de la perspectiva històrica. Es concreta en la identificació de sentiments, deures, drets, responsabilitats i compromisos de la vida en comú. Desenvolupa l'esperit estètic individual respecte de la vida i la convivència.

PDI Implicat:

Montserrat Crespín Perales, Begoña Román, Lorena Fuster, Margarita Mauri, José Antonio Díez Calzada, José Martínez Fernández

Projecte Estratègic de Centre (PEDC)
Coordinació: 
Maria Isabel Méndez Lloret
Ignacio Marcio Cid (Comissió de seguiment)
Participants: 
Ignacio Marcio Cid
Ensenyament/s : 
Grau de Filosofia
Assignatures implicades : 
Problemes filosòfics I (1er)
Problemes filosòfics III (1er)
Introducciò a l'ètica (2n)
Filosofia polìtica (2n)
Història de la Ciència (2n)
Teoria del coneixement (2n)
Ètica (3er)
Filosofia de la Cultura (3er)
Filosofia de la Ciència (3er)
TFG: Pràctiques (4art)