Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

  El projecte respon a diversos objectius de millora docent: Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes, oferir feedback que no doni directament les respostes correctes, sinó que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après, afavorint l’aprenentatge autònom i significatiu. Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà mantenint oberts els qüestionaris durant períodes específics del curs, que es correspondran amb els períodes de treball a l’aula d’un determinat tema o d’un conjunt de temes. La qualitat del feedback, elaborat com una ajuda ajustada que promou l’activitat de l’estudiant alhora que proporciona una guia suficient, és un element important per aconseguir que l’estudiant es senti motivat envers aquest estudi continuat. D’altra banda, la simultaneïtat entre l’estudi de les lectures obligatòries i les sessions expositives corresponents a un determinat tema podria ajudar a promoure una millor integració dels continguts treballats a classe i dels continguts de les lectures. Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves tipus test. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge i l’entrenament en la resposta a exàmens tipus test ajudi a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/042
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Participants: 
Anna Mª Anton Arribas, Montserrat Celdrán Castro, Josep Lluís Conde Sala, Mercè Garcia-Milà Palaudarias, Marta Gràcia Garcia, Sonia Jarque Fernández, Mª Josep Jarque Moyano, Eduard Martí Sala, Montserrat Moreno Zazo, Núria Ribera Turró, Mª Ángeles Ortega Reverte, Rosa M. Vilaseca Momplet, Fàtima Vega Llobera , Feliciano Villar Posada, Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia, Educació Social
Assignatures implicades: 
• Desenvolupament en la infància (obligatòria del tercer semestre del grau de Psicologia)., • Desenvolupament en l’adolescència, maduresa i senectut (obligatòria del quart semestre del grau de Psicologia)., • Trastorns del desenvolupament (obligatòria del sisè semestre del grau de Psicologia)., • Psicologia del desenvolupament (obligatòria anual de segon curs del grau d’Educació Social).