Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat

Les noves tecnologies i modalitats pedagògiques que aquestes ens possibiliten permeten estendre el procés d’ensenyament i aprenentatge més enllà de les aules. El PODCAST és un sistema d'arxius multimèdia que s'adapta al dia a dia de l'estudiant, que pot escoltar-lo i visionar-lo on vulgui i quan vulgui.

Amb la voluntat d’aprofitar al màxim els recursos humans i tecnològics de la facultat, s’ha decidit crear un canal, propi de la FIMA, on encabir podcasts de l’alumnat i del professorat dels 3 graus que s’hi imparteixen: Comunicació Audiovisual (CAV), Gestió d'Informació i Documentació Digital (GIDD) i Informació i Comunicació (INFOCOM).

Per dur aquest projecte, es proposa la combinació simultània de dues estratègies d’innovació docent: la creació d’Open Educational Resources (OER) i l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABPr).

La creació d’OER consisteix en la construcció i difusió de continguts i recursos en obert adreçats a tota la comunitat. Editats tant per la institució universitària com pels seus col·lectius docents i d’alumnat, tenen el seu objectiu d’ús en l’aprenentatge i contemplen la implementació de plataformes tecnològiques pel seu disseny, gestió i difusió. Actualment, els OER s’han convertit en elements clau per la transformació de l'Educació Superior (Johnson et al., 2013). Es considera que ajuden a crear societats del coneixement inclusives (Unesco, 2019) i a assolir l'objectiu 4, d'educació de qualitat, de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

L’ABPr és una metodologia caracteritzada per la posició central de l’estudiant en el procés d’aprenentatge. L’ABPr es basa en l’estimulació de la generació de coneixement de l’alumnat a través de la creació de projectes que responen a inquietuds pròpies dels alumnes (Guo et al., 2020). Els darrers anys, l’ABPr ha guanyat molt de pes com a mecanisme d’innovació docent. Com a conseqüència directa, el projecte institucional RIMDA-DM ha finançat o aprovat diferents projectes d’innovació que tenien l’ABPr com a eix fonamental de la seva proposta (p. ex., 2018PID-UB/B02, 2018PID-UB/031).

El nostre projecte pretén complir amb 2 finalitats: 1) millorar les competències CG6 (capacitat comunicativa) i CT1 (ús de les TIC), mitjançant la creació de programes de podcast, vinculats a l’assignatura Creació Radiofònica del grau de CAV; 2) millorar les competències CB4 (transmissió de la informació), CG2 (capacitat d’aprenentatge i responsabilitat) i CG3 (capacitat de treball en equip), amb la creació un canal de podcast propi de la facultat, on encabir-hi continguts elaborats per tota la comunitat, sota la mentorització de l’alumnat de CAV.

Respecte al primer punt, s’aplicarà l’ABPr per integrar els objectius d’aprenentatge de l’assignatura Creació Radiofònica i millorar l’assoliment de les competències esmentades, mitjançant un projecte grupal a desenvolupar durant el segon curs. El projecte consistirà en la creació de programes de podcast que seran allotjats al nostre futur OER: un canal obert de podcast de la facultat creat per professorat de diverses àrees, com a projecte estratègic de centre. La temàtica dels programes serà escollida per l’alumnat per tal de garantir la seva complicitat i motivació. La vida dels programes es prolongarà més enllà del semestre de l’assignatura, fins a convertir-se en uns projectes personals de caire professionalitzadors.

Per altra banda, la creació dels programes allotjats al canal de podcast de la facultat es durà a terme amb la participació de l’alumnat de tots el graus que s’hi imparteixen, sota la mentorització dels estudiants de l’assignatura de creació radiofònica, contribuint així al reforçament del sentiment de comunitat. Per possibilitar-ho, es duran a terme una sèrie de formacions específiques de participació voluntària.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius: 

Millorar el desenvolupament de les competències CG6 i CT1 dels estudiants, aprofitant els coneixements propis de la creació radiofònica.

Millorar el desenvolupament de les competències CB4, CG2 i CG3, amb la creació d’un OER que permeti l’intercanvi entre diverses disciplines, reforçant els lligams entre les assignatures dels graus de CAV, GIDD i INFOCOM, a través del canal de podcast de la facultat i la mentorització entre alumnes.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat

L’objectiu general d’aquesta proposta d’innovació docent és millorar el desenvolupament de les competències CG6, CT1, CB4, CG2 i CG3 dels estudiants mitjançant la ideació i  desenvolupament de projectes que requereixin coneixements propis de la creació radiofònica, així com amb la creació d’un OER que permeti l’intercanvi entre diverses disciplines i reforci els lligams entre les assignatures dels graus de CAV, GIDD i INFOCOM, a través del canal de podcast de la facultat.

Aquesta combinació de OER i ABPr ha d’assolir uns objectius específics per tal de mostrar-se com a més beneficiosa que la solució actual:

Potenciar la capacitat comunicativa (la capacitat de comprendre i d'expressar-se en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat, així com la capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Potenciar l’ús les tecnologies de la comunicació i de la informació necessàries per a l'exercici de la professió amb l'objectiu d'aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

Potenciar la capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Millorar la capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (la capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, així com la capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

Pel que fa a la motivació, l’alumnat s’ha de sentir més compromès amb un projecte escollit per ells i amb una durada i extensió que fa que el seu producte final sigui més ambiciós i engrescador. En aquest sentit, la ABPr forma part d’un grup de metodologies docents (com ara l’aprenentatge basat en problemes) que motiven els estudiants a interactuar amb situacions d’aprenentatge extretes del món real.

Millorar la capacitat de treball en equip (la capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, així com la capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals). Aquesta proposta augmenta la necessitat de cooperació en haver de coordinar-se els membres de cada grup durant un temps més llarg de l’habitual respecte a altres treballs d’assignatures, però que alhora reflecteix millor el context de col·laboració necessari en projectes del món real (p. ex., un programa de ràdio o un podcast). El desenvolupament d’habilitats per resoldre conflictes forma part essencial d’aquesta proposta.

Quant al producte final, aquesta metodologia és més ambiciosa sobre el grau de complexitat, factura estètica, disseny i conceptualització dels projectes finals que els alumnes lliuraran. En aquest sentit, és vital l’anticipació i visualització d’una recompensa (des del punt de vista psicològic) que justifiqui l’esforç de comprometre’s amb un projecte d’aquestes característiques. Per aquesta raó, el projecte preveu organitzar una exposició final o un festival amb l’objectiu específic de promoure el compromís amb el producte final. També es preveu la presentació dels projectes resultants al clúster audiovisual.

 

Codi del projecte: 
2022PID-UB/036
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Adrien Faure Carvallo
Participants: 
Miquel Termens
Lydia Sánchez
Javier Guallar
M. Ángeles García Asensio
Sergio Villanueva
Jorge Franganillo
Maria-Jose Masanet
Hibai López
Maddalena Fedele
Sandra Rius
Jaume E. Vilaseca
Anna Marquès
Vicente Villalba Palacín
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Comunicaci’o audiovisual
Assignatures implicades: 
Creació Radiofònica