Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge.

L’objectiu general del projecte és aconseguir fer unes anàlisis de l’aprenentatge (dels recursos avaluables del campus-virtual-UB) que siguin pertinents, mitjançant:

1r, l'obtenció dels registres del campus-virtual-UB: amb la informació de les accions fetes en els recursos amb avaluació (formativa o sumativa) segons la tipologia (Tasques, Qüestionaris, Lliçons i Fòrums) i per assignatures, segons nivell (assignatures de 1r nivell, les de 2n nivell i les de màster), i de diversos anys (per analitzar l'evolució de l’ús d'un recurs).

2n, l'aplicació del filtratge i organització de les dades de la informació anterior per obtenir registres significatius, només aquelles entrades amb relació significativa amb l'aprenentatge (partint de les anàlisis detallades fetes manualment en cursos anteriors) i del creuament amb la valoració dels resultats assolits (de notes i tutories) i de les opinions dels estudiants.

3r, finalment, l'aplicació d’un sistema client que automatitzi obtenir aquests registres significatius en propers cursos, de manera que faci possible les anàlisis de dades per optimitzar la retroalimentació més efectiva, un millor autoaprenentatge i l’afirmació del sentit crític (propi i dels companys).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Actuació: En la formació basada en la pressa de decisions (ABP) i de treballs en equip s’ha de produir un diàleg i un intercanvi d'habilitats entre professors i estudiants, i entre estudiants, amb diferents interessos i capacitats per aconseguir uns objectius comuns. L’avaluació dels aprenentatges de cada estudiant és una feina molt complexa i feixuga. Hem fet (i comunicat, veure Annex pàg. 2) anàlisis manuals i detallades dels registres del campus-virtual-UB d’alguns dels recursos implementats en la plataforma Moodle (lliçons), però són molt costosos en temps i en esforços del professorat (que ja té moltes altres tasques). En aquest projecte pensem que es poden facilitar les anàlisis dels recursos dels registres a partir del campus-virtual-UB de la plataforma Moodle, que proveeix d’una capa de serveis web i de mecanismes per aconseguir-ho. En diferents estudis s’ha demostrat que és factible preparar la informació extreta de la plataforma i analitzar-la per poder prendre decisions de millora pedagògica dels recursos amb sistemes com la mineria de dades i les anàlisis dels aprenentatges (Learning analytics).

En aquest projecte proposem aprofitar els mecanismes que Moodle proporciona per accedir a la informació específica dels logs dels recursos i procedir a analitzar les activitats en línia. En concret, es crearà un sistema que permeti recuperar la informació significativa de: cursos de la plataforma, els fòrums o les activitats avaluables d'aquests cursos, els grups d'aquests cursos, els resultats presentats en un grup o en  fòrum/activitat determinats, a més de la informació diferenciada dels usuaris d'aquests recursos amb les notes assolides i les opinions enregistrades, per desprès procedir a les anàlisis.

Per fer això, es seleccionarà en cada curs de la plataforma, el fòrum o recurs de l’activitat a analitzar i els grups, i en funció de la selecció, s'obtindrà la informació particular de la interacció en el fòrum / activitat amb els usuaris, que es contrastarà amb les seves percepcions. Amb aquesta informació es facilitaran les anàlisis de l'avaluació (formativa o sumativa) del fòrum o de l'activitat, que permetran donar més valor pedagògic a l’activitat o recurs, una guia més personalitzada dels estudiants, i la millora de la formació per competències establint la seva acreditació.

L'avaluació de les evidències que deixa l'estudiant (individualment i com a membre d'equips) és la forma d'avaluar l'adquisició de competències. Desenvolupar un sistema que faciliti la visualització d'aquestes competències i actuï per facilitar les anàlisis de les estrategies d'aprenentatge emprades per cada estudiant (sense anar a la complexitat del sistemes tipus Learning Analytics actuals) és l'objectiu principal d'aquest projecte.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/019
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fernandez Borras, Jaime
Participants: 
Gines Viscor Carrasco, Teresa Carbonell Camos, Joan Ramon Torrella Guio, Antonio Ibarz Valls, Norma Violeta Alva Bocanegra, Josefina Blasco Minguez, Teresa Pages Costas, Humbert Salvado Cabre, Antonio Gomez Bolea, Irene García Meilán, Sergio Sánchez Nuño
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Biologia
Grau de CC Ambientals
Grau de Biotecnologia
Màster de Fisiologia Integrativa
Assignatures implicades: 
Biologia I
Fisiologia Animal
Biologia Animal Aplicada
Models d’Integració Fisiològica
Fisiologia Animal Ambiental
Models experimentals en Fisiologia (Màster Fisiologia Integrativa)
Fisiologia de l'exercici (Màster Fisiologia Integrativa)
Fisiologia de l'altitud (Màster Fisiologia Integrativa)