Simulació interprofessional en ciències de la salut

A les universitats catalanes, les classes teòriques segueixen sent la metodologia docent més utilitzada, però cal anar incorporant metodologies d’aprenentatge actiu que permetin disminuir el buit entre la teoria i la pràctica i facilitar la transició de l’estudiant cap a l’exercici professional.

Una d’aquestes noves metodologies és la simulació, una varietat de tècniques educatives en la que els participants tenen la oportunitat de practicar un procés d’aprenentatge actiu en un entorn que imita l’àmbit clínic i experimentar vivències similars a les reals, però sense posar en perill la seguretat del pacient.

La finalitat de la simulació interprofessional (SIP) és que els estudiants participin en activitats d’aprenentatge en grup petit que els permeti aprendre “en relació a, de i amb” altres professionals de la salut amb qui treballaran com a futurs professionals compartint responsabilitats dins l’equip.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general:

Implementar una prova pilot basada en la metodologia docent de la simulació interprofessional entre estudiants dels Graus en Infermeria i Medicina durant el curs acadèmic 2018-19.

Objectius específics:

Introduir els conceptes bàsics de la educació interprofessional (valors i ètica, rols i responsabilitats, comunicació interprofessional i treball en equip).

Augmentar el coneixement del propi rol i el dels altres membres de l’equip interprofessional.

Entrenar l’actuació del propi rol en un ambient que imiti l’àmbit clínic sense perill pel pacient i interactuant amb els altres professionals de la salut.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/BS4
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Capdevila Pons, Olga
Participants: 
José Antonio Sarria
Joan Maria Estrada
Angèlica Pocino
Francesca Mitjavila Villero
Antoni Riera Mestre
Ensenyament/s: 
Infermeria
Linies d'innovació: