SLIDE-4-U: Construcció de la classe a través de les diapositives explicades pels estudiants

En el pla docent dels darrers anys de les assignatures de  "Fonaments d'Immunologia" i “Immunonutrició” del Màster de Nutrició i Metabolisme, s'inclouen activitats que impliquen una presentació i defensa oral d'un treball en grup. D’aquesta manera es treballen competències de treball equip, gestió crítica de la informació i habilitats de comunicació.

D’altra banda, la classe tradicional que es desenvolupa en algunes de les sessions, degut al tipus de matèries que es tracta, es basa en l’explicació d’esquemes i diagrames que sovint tenen moltes fletxes, processos, imatges i poca lletra. A classe, el professor interpreta l’esquema i li dona sentit.

En l’etapa actual de confinament i de docència online, hem observat que aquestes diapositives d’esquemes incloses en els materials facilitats al campus virtual, sense l’ajut del professor, són de difícil interpretació per part de l’estudiant. Sobretot quan no fan un esforç previ per tal d’assimilar els continguts. Així mateix, la docència virtual encara agreuja la baixa participació i passivitat dels estudiants envers el seu procés d’aprenentatge.

Aquestes reflexions han portat a l’equip docent a voler adaptar aquesta experiència tant a la classe presencial com virtual. Concretament, l’objectiu de la present proposta consisteix en fer partícip a l’estudiant del seu propi procés d’aprenentatge i el dels seus companys a través de la preparació i posterior explicació a classe de les diapositives.

Per tal d’aconseguir l’objectiu proposat, el primer dia de classe s’explicarà en què consisteix la proposta. Primerament, es posarà a disposició un document descriptiu de l’activitat, i es distribuiran les diferents diapositives (construïdes tipus esquema) que en conjunt donaran lloc a la sessió presencial d’un tema de mitjans de curs (una vegada s’han treballat certs continguts previs). Cada diapositiva anirà acompanyada d’una qüestió a resoldre. El dia de classe, cada estudiant anirà explicant la seva diapositiva i donarà resposta a la qüestió plantejada, que únicament podrà realitzar correctament amb l’assoliment dels conceptes descrits a la diapositiva. Tant els estudiants com el professor avaluaran l’activitat a través d’una rúbrica.

S’obtindran indicadors qualitatius -enquestes d'opinió inicials i finals- i quantitatius -resultats derivats de la rúbrica i qualificacions obtingudes en les activitats realitzades- per tal d’avaluar l’estratègia docent i copsar l'opinió de l'estudiant sobre aquesta intervenció. Es pretén iniciar el projecte en les assignatures de màster esmentades i en funció dels resultats aplicar-ho a d’altres on l’equip docent hi participa.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte és fer partícip a l’estudiant del seu propi procés d’aprenentatge i el dels seus companys. Concretament, es pretén aconseguir que l’estudiant participi en el desenvolupament d’una sessió presencial o virtual, mitjançant l’explicació de diapositives tipus esquema, fet que implica un procés de preparació prèvia de forma autònoma.

Concretament es pretén:

- promoure una major implicació i participació en el desenvolupament de la classe (mitjançant l’explicació de la diapositiva adjudicada)
- treballar les habilitats de comunicació (mitjançant  la defensa oral de la diapositiva)
- fomentar una actitud més reflexiva (mitjançant la promoció d’una actitud activa i crítica amb la preparació d’un tema específic)

Codi del projecte: 
2020PID-UB/023
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Francisco José Pérez Cano, Malen Massot Cladera
Participants: 
Maria José Rodríguez Lagunas, Margarida Castell Escuer, Àngels Franch Masferrer
Ignasi Azagra Boronat, Blanca Grases Pintó, Carla Morales Ferré, Karla Río Aige, Patricia Ruiz Iglesias
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster de Nutrició i Metabolisme
Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Assignatures implicades: 
Fonaments d’Immunologia / Immunonutrició
Nutrició Molecular
Documents: