Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
En els darrers anys hem dissenyat i incorporat a l’activitat LLIÇÓ de Moodle 15 problemes per a l’assignatura Regulació del Metabolisme dels graus de Biologia i de Bioquímica. Per això vàrem comptar amb el suport dels PID2010, PID2011 i PID2012. Des de setembre de 2013 i fins al febrer de 2014 hem hagut de re-adaptar tots els problemes a la nova versió del Moodle ja que tant aspectes formals, com la configuració d’alguns tipus de preguntes havia variat al canviar la versió. Per altra banda, la introducció de les REALIMENTACIONS a la nova versió de Moodle ha permès millorar i fer molt més anònimes les enquestes. Així que també hem introduït algunes millores en les enquestes que fem per a cada problema. Enquestes que han estat disponibles per l’alumnat al llarg de tot el quadrimestre de primavera. Acabat el quadrimestre hem analitzat els resultats. De la comparació amb els de cursos anteriors hem arribat a la conclusió que hi ha 5 problemes que requereixen de modificació substancial. L’objectiu que ens proposem per al proper curs 2014-15 és la millora d’aquests problemes per fer-los més atractius a l’alumnat. Per altra banda, hem començat a introduir aquestes activitats en d’altres assignatures. Un altre objectiu serà la incorporació de més professorat al grup amb responsabilitats en aquestes assignatures i que s’impliquin en el disseny i implementació de nous problemes adequats als seus plans docents.
Codi del projecte: 
2012PID-UB/074
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Ramírez i Sunyer, Ignasi
Participants: 
Maria Soley Farres, Miquel Llobera Sande, Fco. Javier Lopez Soriano, Fco.Javier Casado Merediz
Grup d'innovació docent: 
Estratègies de millora/innovació docent: