TBL aplicat a Cirurgia Bucal Infantil/Aprenentatge

1. Cirurgia Bucal Infantil: 

Cirurgia Bucal Infantil és una assignatura de 1r semestre dirigida a alumnes de 4rt curs. Són alumnes amb poca experiència clínica que han cursat l'assignatura Cirurgia Bucal a tercer curs, i per tant, han fet únicament pràctiques preclíniques de cirurgia en models. L'assignatura consta d'una sèrie de sessions expositives en què alumnes de postgrau presenten casos reals tractats per ells als alumnes matriculats per l'assignatura i es discuteix els diagnòstic i el tractament discutint-los amb diversos articles científics. Els alumnes debaten sobre els casos clínics. També hi ha pràctiques clíniques, que consisteixen a assistir a intervencions quirúrgiques de Cirurgia Bucal dutes a terme per alumnes de postgrau. Es fa un treball dirigit sobre un tema consensuat entre els alumnes i el professor, en grups reduïts (4 a 5 persones), que és el que dóna la qualificació final. 

Es planteja aplicar la metodologia del Team based Learning per a les 6 sessions de presentació de casos de l'assignatura. Els casos s'estructuren de manera que cobreixin diferents patologies orals d'indicació quirúrgica en pacients menors de 18 anys i es proporcionarà els enllaços d'una selecció d'articles que tractin aspectes clau del diagnòstic i tractament d'aquestes patologies. En alguns dels temes, es proporcionarà també un document CAT (Critically Appraised Topic). 

Es farà una primera sessió en què s'ensenyarà el funcionament de les sessions de TBL. Amb un mínim de 2 setmanes d'antelació s'inclourà al Campus Virtual totes les patologies que es tractaran i un màxim de 4 enllaços a articles científics / documents per a cada patologia. En funció de l'abast del tema, es seleccionarà 1 o 2 patologies (casos clínics) per sessió. No s'inclourà el cas clínic en sí al Campus Virtual. 

A la primera part de la classe, es farà un test individual de coneixements basats en els articles que s'han posat a disposició dels alumnes prèviament al Campus Virtual. A continuació es corregirà el test i es farà un test grupal (grups de 4 persones). Es corregirà aquest test i es farà una exposició breu dels punts clau que puguin requerir aclariments. Està previst que la durada sigui de 1 hora. 

A la segona part de la classe, s'exposaran els casos clínics (que els alumnes no coneixeran prèviament) i els grups plantejaran la seva resposta a una sèrie de qüestions de diagnòstic i tractament que plantejarà el professor. S'arribarà a una discussió de consens entre el professor, els grups i l'alumne de postgrau que ha tractat el cas. Està previst que la durada sigui de 45 minuts a 1 hora. 

2. Anàlisi i Preparació de Treballs Científics. 

Cirurgia Bucal Infantil és una assignatura de 1r semestre dirigida a alumnes de 4rt i 5è curs. Una de les seves motivacions és fer preparar-se per a fer el treball de fi de grau (TFG), que es sol presentar al final del segon semestre. Es tracta sobre com analitzar treballs científics i com fer-los, amb especial atenció al disseny i a la redacció. L'assignatura consta d'una sèrie de sessions expositives amb sessions de pràctiques amb ordinador. La qualificació s'obté amb un examen final i una avaluació continuada en què es fan exercicis sobre diversos temes de l'assignatura. 

Es planteja aplicar la metodologia del Team based Learning per a totes les classes de l'assignatura. Per a l'anàlisis de texts científics es proporcionarà material escrit (manuscrits i articles científics) i per a la redacció es proporcionaran documents manuscrits i dades. 

Es farà una primera sessió en què s'ensenyarà el funcionament de les sessions de TBL. Amb un mínim de 2 setmanes d'antelació s'inclourà al Campus Virtual tot el material escrit per a cada tema.  

A la primera part de la classe, es farà un test individual de coneixements basats en els texts del Campus Virtual. A continuació es corregirà el test i es farà un test grupal (grups de 4 persones). Es corregirà aquest test i es farà una exposició breu dels punts clau que puguin requerir aclariments. Està previst que la durada sigui de 1 hora. 

A la segona part de la classe, cada grup haurà de redactar una solució per a un problema de redacció que es plantejarà durant la classe i que els alumnes no coneixeran prèviament. Es farà una discussió per tal d'arribar a un consens entre el professor, els grups i l'alumne de postgrau que ha tractat el cas. Està previst que la durada sigui de 45 minuts a 1 hora. 

Situació inicial: 

Cirurgia Bucal Infantil:

- Alumnes de 5è curs d'Odontologia amb poca experiència clínica. Una de les principals mancances és la incapacitat dels alumnes de diagnosticar i indicar tractaments de forma crítica i autònoma. 

Anàlisi i Preparació de Treballs Científics: 

- Alumnes de 4rt curs d'Odontologia amb poca experiència en la cerca sistemàtica d'informació científica rellevant o la lectura crítica d'articles científics, i amb alguna experiència en la redacció de treballs però poca en l'ús de l'estructura IMRAD, habitual en Ciències de la Salut. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Cirurgia Bucal Infantil: 

- Millorar la capacitat de l'alumnat de diagnosticar i indicar el tractament adequat, basant-se en dades científiques, en pacients amb patologia quirúrgica bucal. 

- Fomentar les intervencions a classe per tal de discutir els casos clínics basant-se en dades. 

- Establir unes qualificacions que depenguin del treball individual, però també de la capacitat de l'alumne per treballar dins un grup, en contrast amb la situació el curs passat, en que la nota va ser fonamentalment grupal. 

Anàlisi i Preparació de Treballs Científics: 

- Augmentar l'eficiència en l'ús de bases de dades biomèdiques per tal de cercar informació sobre materies odontològiques. 

- Emprar eines per a valorar la qualitat metodològica d'una publicació científica en Odontologia. 

- Conèixer els principals dissenys dels estudis científics que s'empren en Odontologia. 

- Redactar un protocol d'investigació bàsic. 

- Redactar un article científic amb estructura IMRAD a partir d'un protocol d'investigació i les dades obtingudes en una investigació simulada. 

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B41
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Valmaseda Castellón, Eduard
Participants: 
Alba Sánchez Torres
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Cirurgia Bucal Infantil
Anàlisi i Preparació de Treballs Científics
Linies d'innovació: