TBL aplicat a l'assignatura de biomecànica i patomecànica del peu

L'ASSIGNATURA FINS AVUI

L'assignatura Biomecànica i Patomecànica del Peu (360385), és una assignatura obligatòria que es desenvolupa durant el primer semestre de segon curs del Grau de Podologia. Actualment, la teoría s'imparteix de 8:00 a 8:50 els dimarts, dijous i divendres, i les pràctiques els dilluns de 15:00 a 19:00 i els dijous de 9:00 a 13:00.

Les classes teòriques s'organitzen en base a quatre unitats temàtiques (1 Conceptes bàsics. Mecànica aplicada al peu; 2 Característiques funcionals normals i anormals del peu; 3 Biomecànica de marxa humana; 4 Models teòrics explicatius de la funció del peu i l'extremitat inferior. Les diferents unitats temàtiques s’imparteixen en l’entorn de la classe magistral participativa i demostrativa, amb suport de mitjans audiovisuals i models que ajuden les sessions explicatives. Al final de cada unitat temàtica es fa un control d’avaluació de coneixements assolits, mitjançant una prova objectiva de resposta múltiple en el Campus Virtual, del mateix tipus que les que conformaran l'examen final, per que l'alumnat les respongui i pugui valorar el nivell d'asoliment dels conceptes treballats a classe o els dubtes que puguin surgir. Posteriorment es posen en comú. 

La nota de la part teòrica suposa el 55% de la nota final de l'asignatura i està composada per la suma de totes les qualificacions obtingudes dels qüestionaris (màxim 1 punt)  més la nota de l'exàmen final teòric de 100 preguntes, on s'aprova si es responen correctament un 60% de les mateixes, restant 1 pregunta correcte per cada 4 preguntes incorrectes.

La utilització del Team-Based Learning en aquesta assignatura vol modificar-ne el disseny per tal de millorar l'aprenentatge i ser un estímul tant per l'alumnat com pel professorat implicat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- Incrementar l'assistència a classe. Tot i que habitualment hi ha una assistència de més del 50%, pensem que l'assistència és clau per la comprensió de l'assignatura. El que queda clar és que només amb el fet de ser-hi no vol dir que s'aprengui tot, s'ha d'oferir alguna cosa més

2- Implicar-se en les activitats docents proposades, millorant la motivació en l'autoaprenentatge. El fet de marcar activitats, participar a classe de diferentes maneres, de compartirel temps en grup i discutir, seran activitats que ben segur estimularan la seva implicació en la  ateria

3 - Treballar i Interpretar la informació facilitada fora i dintre de l'àmbit de classe. El dirigir el treball que han de fer fora de casa els ajudarà a fer un seguiment constant de cada tema tractat a classe, i a agafar un hàbit de treball continuat que acabi permetent un bon aprenentatge dels temes de l'assignatura

4 - Autoidentificar les mancances de coneixement per treballar-les conjuntament.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B39
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Verges Sales, Carlos
Participants: 
Joan Lluch Fruns
Baldiri Prats Climent
Ensenyament/s: 
Podologia
Assignatures implicades: 
Biomecànica i patomecànica del peu
Linies d'innovació: