Validació de l’instrument GiOTEI d’avaluació de la Competència Transversal Treball en Equip

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Disposar de reptes formatius sobre la competencia treball en equip expressats en resultats d'aprenentatge per a l'alumne, per a cada curs academic (objectiu num.1 del desenvolupament del projecte).

2. Obtenir una formacio i metodologia amb coherencia entre elles, d'acord amb els resultats d'aprenentatge explicits (punt anterior). [Aquesta coherencia s'anira obtenint en la mesura que s'analitzin les dificultats  per a l'estudiant i/o febleses del instrument -entre altres possibles- detectades despres d'una primera avaluació a traves de l'instrument. Posteriorment, se'n faci la deguda adequació i es repeteixi aquest procediment en la 2ª avaluació (objectius de desenvolupament del projecte].

3. Coneixer la trajectoria formativa de la competencia treball en equip expressada en resultats d'aprenentatge (progresius i ascendents) des de 1er a 4at curs en relacio a les assignatures implicades [que teoricament ha de conduir al nivell competencial establert en la titulacio; en la practica es correspon amb el desenvolupament i resultats d'aquest projecte].

Objectius d'aprenentatge per a l'alumne, en relacio a la rubrica Treball en Equip (veure Annex Objectius Rubrica)

 

Objectius relacionats amb el desenvolupament del projecte

1. Definir objectius i resultats d'aprenentatge (RA) de la Competencia Transversal Treball en Equip (CTTE) en la titulació de grau d'Infermeria

2. Contrastar requeriments docents entre  (CTTE) i la modalitat de competencia especifica d'aquest grau. De no poder-se abarcar les dues modalitats competencials en el desenvolupament d'aquest projecte, es prioritzara el desenvolupament de la modalitat transversal (CTTE).

3. Determinar en quines assignatures es pot treballar aquesta competencia (a partir de l'acceptacio del seu professorat) i elaborar un mapa del desplegament d'aquesta competencia en el centre.

4. Dissenyar un itinerari de la CTTE en el grau que pugui conduir als objectius i RA proposats (equival a contemplar si potencialment, les assignatures implicades poden cobrir la totalitat de RA previstos en la titulacio)

5. Contextualitzar la Competencia Transversal Treball en Equip (i si fora possible la especifica) en diferents cursos iassignatures (revisio de la dinamica de treball i objectius, etc.establir paralelismes i/o diferencies): Involucrar al professorat que utilitza el metode treball en equip

6. Dissenyar estratègies per facilitar el seu desenvolupament: 1) protocol d'implementacio: a) per a professorat i b) per a estudiants; 2) Establiment de condicions per la seva avaluacio (ex.autoregistre individual, per parells, a traves campus virtual, etc.). 3) Calendari i sincronitzacio dels moments en que es passara l'instrument en cada assignatura (per ex. inici-mig-final de curs, nomes al final, etc..). Preveure la modalitat mes convenient per a la consecucio dels objectius i RA.

7. Adequar per a cada curs el instrument que tenim elaborat en conjunt (en un sol instrument) per als 4 cursos (Annex: exemple adequat per a 1er curs)

8. Seguiment i control d'incidencies de la implementacio (per ex reunio periodica amb professorat que la implementa, advertencies en torn a l'avaluacio com ara atribucio o no de temps per estudiant per a complimentar el questionari, idoneitat per la recollida del document, etc..)

 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/053
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sabater Mateu, Ma. Pilar
Participants: 
Amparo Del Pino Gutierrez, Montserrat Busquets Surribas, Carmen Terre Rull
Grup d'innovació docent: