Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu fonamental d'aquest projecte d'innovació docent és aconseguir una millor vertebració de totes les assignatures vinculades a l'ensenyament i l'aprenentatge de la Llengua i la Literatura Castellanes (tot incloent-hi el 'Pràcticum II' i el 'Treball Final de Màster') del 'Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes' de la UB (tant pel que fa a continguts com a tipus d'avaluació, recursos i activitats d'aprenentatge, autors i textos emprats).

Marc d'aplicació de la proposta: 

Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes', itinerari de 'Castellà'.

Justificació de la proposta:

El nostre Màster es va posar en funcionament a la Facultat de Formació del Professorat de la UB durant el curs 2009-2010, i la Facultat de Filologia hi participa des del curs 2010-2011. Donat el marcat caràcter professionalitzador del Màster, n'hi ha assignatures de 'contiguts' (les impartides des de la Facultat de Filologia) i d'altres orientades a la didàctica (les impartides des de la Facultat de Formació del Professorat). Tot i que ambdós tipus d'assignatures tenen la mateixa base (l'àrea de coneixement de Llengua i Literatura Castellana), hem pogut comprovar que els nostres alumnes sovint no assoleixen una imatge vertebrada (o coherent) del conjunt de les assignatures vinculades a aquesta àrea de coneixement (de fet, ens consta que succeeix també en d'altres àrees de coneixement, per tant els resultats d'aquest projecte d'innovació docent  podrien fer-se extensibles a d'altres àrees de coneixements amb la  mateixa problemàtica). Més aviat -segons informen els alumnes- tenen la sensació de diferents fragments de coneixements, en compartiments estancs. Per tant, hem percebut una mancança de vertebració que dona com a resultat un aprenentatge menys sòlid.

Per donar solució a aquest problema volem  establir una nova metodologia de treball, col.laborativa i transversal, que ens permeti posar en comú noves estratègies per millorar l'aprenentage de la Llengua i la Literatura Castellanes al Màster de Secundària, conduents a un millor i més profund assoliment i desenvolupament de les competències definides per la UB a la memòria de validació del títol. Es farà especial èmfasi en les actuacions docents centrades en competències de tipus transversal (la transversalitat és esencial a la Secundària), mitjançant l'ús d'estratègies que integrin metodologia (cabdal per a l'elaboració del Treball Final de Màster) i suport tecnològic.

 

Aquest projecte es desenvoluparà fins el curs 2015.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/175
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Jimenez León, Marcelino
Participants: 
Antonio Mendoza Fillola, Ana Diaz-Plaja Taboada, Eduardo Sanahuja Yll, Javier Mula Ferrer, Laura Canos Antonino, Raquel Velazquez Velazquez, Encarnacion Carrasco Perea
Grup d'innovació docent: