Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques

El projecte de la Wikireflexió es focalitza en l'ús del recurs del Wiki (moddle) com una aposta metodològica en l’aprenentatge col·laboratiu, l’autonomia de l’estudiant i la gestió transdisciplinaria dels sabers, i com un procés que ha de permetre millorar la interpretació i el coneixement de les fonts teòriques.

El projecte mira d’aportar i fomentar a la docència de l’assignatura de Rol i Identitat del Treball Social, de quart curs de Grau, metodologies participatives que fomentin un aprenentatge heteràrquic i significatiu entre els estudiants. Pensem que en l’actual context social i educatiu, els docents tenim el repte d’obrir les possibilitats pedagògiques a través d’altres formats de transmissió del coneixement com poden ser les activitats wiki. El recurs del wiki, que incorpora el campus virtual (moddle), és una eina que permet fomentar i estimular en els estudiants la participació (com a subjectes proactius), la gestió de processos de construcció transdisciplinaria i en el context de la nostra assignatura pot facilitar la curiositat pel coneixement a través de la teoria.

L’objectiu principal de plantejar-nos l’ús de la wiki en l’assignatura de Rol i Identitat del Treball Social està relacionat amb la millora de l’aprenentatge actiu i el foment de la reflexivitat de l’estudiant. La metodologia col·laborativa i de retroalimentació que implica l’ús de la wiki permet una revisió i actualització constant del coneixement que ha de facilitar la reflexió. En la nostra assignatura les competències que es desenvolupen estan relacionades amb l’aprenentatge de la capacitat crítica i la capacitació per treballar amb textos teòrics complexes. En aquest sentit, les característiques de l’activitat wiki esdevenen idònies per afavorir aquests processos de reflexió i d’integració de coneixements derivats de fonts teòriques transdisciplinars i complexes.

Les activitats a través de la wiki vinculades a millorar la reflexivitat de l’estudiant en l’assignatura de Rol i Identitat del Treball Social es preveu consolidar gradualment durant els tres cursos acadèmics (del 2022 al 2025). En aquest projecte es planteja una actuació focalitzada en un grup concret d'estudiants per valorar la idenoeïtat d'aplicació en tots el grups de l'assignatura.

L’ús d’activitat wiki ha de permetre una comprensió més significativa i transversalitzada en diversos sabers de les lectures teòriques proposades a l’assignatura. Així, en la confecció de les pàgines i en les entrades wiki caldrà que s’apreciï com els estudiants han anat incorporant les idees clau dels textos i es vagin compenetrant amb els raonaments complexes i reflexius. També, en el context de l’assignatura de Rol i identitat del Treball Social l’ús de la wiki pot afavorir que l’apertura a la pròpia subjectivitat de l’estudiant, compartida amb el col·lectiu, quedi representada en els seus treballs, afavorint així, la potenciació de les possibilitats que té cada estudiant per pensar a partir de la seva realitat personal i professional.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius del projecte són:

- Millorar la reflexió i la integració de sabers i coneixements derivats de les lectures obligatòries de l'assignatura a través d'activitats wikis

- Facilitar els processos de construcció transdisciplinaria del saber des d'una perspectiva col·laborativa

- Desenvolupar habilitats d'anàlisi crític i complexa del coneixement i la realitat social a partir de la retroacció i revisió dels continguts que permet l’ús participatiu del wiki

Codi del projecte: 
2022PID-UB/012
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Toni Sangrà Boladeres
Ensenyament/s: 
Treball Social
Assignatures implicades: 
Rol i identitat del Treball Social