Simulador d'empresa

Un simulador d'empreses és una emulació el més exacta possible, i depenent de la complexitat del simulador, del la forma com es comporta un mercat, en el qual s’intenten reproduir els elements i condicionants que determinen els resultats que pot obtenir una o un conjunt d’empreses.

Un simulador per tant, vol reproduir la forma com actuarà un sector d’activitat determinat, fent que les empreses que es troben implicades en el procés de simulació interactuin entre elles, de forma que les accions que una empresa fa afecten a les empreses competidores en el mateix sector; per fer-ho, intenta tenir en compte el major nombre de variables que, a l’igual que en el món real, tenen afectació sobre els resultats de les empreses.

Coordinació

Xavier Garcia Marimon

Xavier Garcia Marimon, professor del departament d’empresa, secció de comptabilitat, de la Universitat de Barcelona. Diplomat en ciències empresarials i llicenciat en administració i direcció d’empreses. Co-director de l’executive MBA de la Facultat d’economia i empresa i Co-director del Postgrau Auditoria Pública.

Presentació de la línia

Subscriure a Simulador d'empresa