ODS a la docència

Nom llarg: 
Lletra de dona
Presentació: 

Grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l’avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d’Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l’actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013.
 

Objectius de l'activitat del grup

Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.

Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.

Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.

Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.

Implementar nous instruments  d'avaluació

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes que se'n deriven:

Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.

Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).

Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.

Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques (www.ub.edu/cdona/lletradedona).

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/155
Coordinació: 
Fargas Peñarrocha, Mariela
Membres del grup: 
Helena González Fernández
Cristina Alsina
Rodrigo Andrés
Francesco Ardolino
Elena Losada Soler
María Xesús Lama
Joana Masó
Marta Segarra
À. Lorena Fuster
Josefina Goberna Tricas
Mònica Rius Piniés
À.Lorena Fuster
Georgina González Rabassó
Cielo Zaidenwerg
Andrea Villar del Valle
Danae Fonseca Azuara
Sara Soler Predoctoral FPI
Arturo Corujo - Predoctoral FI
María Teresa Vera-Rojas (UIB)
Andrea Robin Ruthven (UIB)
Katarzyna Paszkiewicz (UIB)
Dolores Resano (University College Dublin)
Nom llarg: 
Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa
Presentació: 

Les persones que integrem el grup d’innovació docent “GIREUBEE” portem ja molts anys treballant per millorar la qualitat de la docència. El nostre grup d’innovació docent va tenir el seu origen en les accions dutes a terme per mitigar el procés de transició batxillerat- universitat i universitat-mercat laboral. Des d’aleshores els nostres objectius s’han ampliat i diversificat mirant d’adaptar-se als canvis derivats de la introducció de l’Espai Europeu d’Educació Superior i dels seus efectes en la realitat de l’ensenyament universitari així com dels avenços amb el disseny i aplicació de noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge, la necessitat de consolidar les competències de gènere i els nous reptes de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els objectius del grup :

1. Millorar el rendiment acadèmic i capacitat crítica de l’alumnat

2. Anàlisi de les competències i el seu grau d’assoliment

3. Aplicar mètodes d’innovació docent i estudiar els resultats obtinguts en relació al rendiment i l’assoliment de competències (aula inversa, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, gamificació, TICS...)

4. Analitzar i facilitar les etapes de transició dels estudiants: transició batxillerat-universitat i transició universitat- mercat laboral

5. Estudi del paper de les pràctiques en empreses o institucions en la consolidació de les competències professionals

6. Introduir la perspectiva de gènere a la docència i anàlisis de les competències de Gènere

7. Introduir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i analitzar les competències assolides

8. Potenciar la col·laboració i la difusió de la innovació docent

Línies d’actuació:

La concreció dels objectius esmentats es realitzarà, en termes generals, mitjançant les següents línies d’actuació:

- Aplicar mètodes d’innovació docent a l’aula (TICS, aula inversa, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, gamificació, etc) i analitzar els resultats

-Treballar per tal de facilitar la transició batxillerat - universitat. Incloem en aquest apartat tot aquell conjunt d’accions que persegueixen la diagnosi i l’homogeneïtzació dels coneixements de l’alumnat de nou accés, com és la realització i coordinació dels seminaris que permetin avançar en aquesta línia

-Treballar per tal d’esbrinar els aspectes que afavoreixen l’empleabilitat (transició universitat-mercat laboral). Incloem en aquest apartat l’estudi del paper de les pràctiques en empreses o institucions com instrument per consolidar les competències professionals

-Anàlisis i estudi de la demanda de competències del mercat laboral, del grau d’assoliment de les competències professionals de l’alumnat i identificació de possibles desajustaments.

-Introduir la perspectiva de gènere a la pràctica docent i potenciar l’assoliment i consolidació de les competències de gènere

-Elaborar materials didàctics que facilitin l’aprenentatge autònom, especialment en el cas d’aquells alumnes que ho necessitin: atenció a la diversitat i alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

-Continuar amb l’edició de la revista electrònica d’accés obert RIDU, pionera en l’àmbit de la innovació docent universitària dins de la UB.

-Crear xarxes de relació amb empreses o institucions i potenciar la seva col·laboració en la pràctica docent

-Crear xarxes de relació i col·laboració amb altres grups d’innovació i millora docent i amb altres universitats amb l’objectiu de compartir experiències i la preocupació per la docència i l’aprenentatge

Codi UB: 
GINDOC-UB/139
Coordinació: 
Bartual Figueras, Mª Teresa
Membres del grup: 
Roman Adillon Boladeres
Lluis Bonet Agustí
Andrés Coco Prieto
Pedro Calleja Cortés
Agustí Colom Cabau
M.ª Angeles Felipe Checa
Xavier García Marimón
Josep González Calvet
Marta Panadés Guerrero
Montserrat Pareja Eastaway
Pere Purroy Sánchez
Carles Rafels Pallarola
Carme Ribas Marí
Montserrat Simó Solsona
Joaquín Turmo Garúz
Fco. Javier Varea Soler
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social
Presentació: 
El GIDC InnovaSEIS es un grup interdisciplinar i interuniversitari que treballa de forma col·laborativa per a la millora de l’ensenyament aprenentatge en els àmbits de la protecció a la infància i de la salut. Els principals objectius per els propers 3 anys són els següents:

- Millorar les competències transversals en els estudiants, especialment el treball en equip, el compromís ètic i la creativitat.
- Fomentar els drets dels infants com a eix transversal en la intervenció socioeducativa.
- Desenvolupar instruments d’avaluació de necessitats aplicables a diferents contextos d’intervenció.
- Elaborar materials docents innovadors que permetin millorar la formació universitària des d’un enfocament comú basada en els drets i en la resiliència.
- Oferir beneficis a la comunitat mitjançant el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei des de la universitat.
- Fer difusió de les activitats del grup.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/130
Coordinació: 
Mateos Inchaurrondo, Ainoa
Membres del grup: 
Núria Fuentes-Peláez
Anna Mundet Bolós
Maria Isabel Mateo Goma
Julio Rodríguez Rodríguez
Gemma Crous Parcerisas
Paulo Padilla Petry
Maria Carmelita Lapadula
Judith Rabassa Pares
Jordi Méndez Ulrich
Sara Pérez Hernando
Montse Freixa Niella
Héctor Alonso Martínez