Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Projectes institucionals Bellvitge)

Portafolio en Comunicación y divulgación científica

Comunicación y Divulgación científica es una asignatura de reciente implantación en el Grado de podología durante el curso académico 2017-18. Ha presentado 10 matriculados y se imparte en el primer semestre del 4º año académico del Grado de Podología de la Universidad de Barcelona. El alumno puede cursar estas optativas mostradas a continuación durante el Grado sin prerrequisitos para el itinerario formativo y debe cursar 12 créditos en optativas al final del Grado.

Implementació de l'Aula inversa en una assignatura optativa de nova creació

La finalitat de l'assignatura és desenvolupar un coneixement crític i una actitud oberta enfront de la diversitat cultural. El primer objectiu és que els alumnes reflexionin sobre els seus propis valors i creences, incorporant la retroalimentació dels companys, per ser conscients de les seves opinions sobre les diferències entre les persones, els immigrants, els altres. Un segon objectiu és el de conèixer els processos de salut-malaltia-atenció com un fenomen cultural més enllà del seu aspecte purament biològic des de la perspectiva antropològica.

Portafolio como medida de mejora en las competencias obtenidas en el diagnóstico por la imagen en odonotlogía

En la asignatura optativa de diagnóstico por la imagen  en odontología hemos se ha detectado un cierta falta de interés por parte del odontólogo al no ser una asignatura de “intervención directa”

Nuestro objetivo es mejorar la aptitud del odontólogo de 5º para conseguir las competencias de esta asignatura

Material y métodos. 

Avaluació de l’aprenentatge i el desenvolupament de les competències professionals de l’estudiant amb e-portafoli en el Pràcticum del Grau d’Infermeri

El Pràcticum és una assignatura troncal de 30 crèdits (ECTS) que es du a terme en el quart curs i que es troba ubicada en el pla d’estudis del Grau d’Infermeria en el vuitè semestre, tot i que en determinades circumstàncies és pot cursar en el 7è semestre.

Es proposa elaborar un Portafoli digital (e-portafoli) per facilitar els processos d’aprenentatge de l’estudiant, i com a estratègia formativa i interactiva per l’avaluació de les competències professionals de l’estudiant en l’assignatura Pràcticum.

 

Portafolio de la práctica “Reflejos y exploración neurológica básica”

En la actualidad se llevan a cabo prácticas en la asignatura de Fisiología Médica I, pero se ha detectado poca interacción y reflexión sobre la actividad realizada, el conocimiento adquirido y la aplicabilidad de lo aprendido. La realización de un portafolio en lugar de una tarea pretende mejorar la interacción y sobre todo la reflexión sobre la actividad realizada, favoreciendo el auto-aprendizaje y la auto-evaluación.

JITT aplicada a una assignatura optativa del Grau de Podologia de la UB

En el contexto del proyecto RIMDA, iniciado en la Universitat de Barcelona con la voluntad de ofrecer al profesorado herramientas que permitan afrontar los nuevos retos académicos, el profesorado de la Escuela de Podología, que pertenece al Campus de Bellvitge, manifiesta sus inquietudes y demandas en relación a estas nuevas necesidades que son recogidas y finalmente vehiculadas a través del RIMDA aplicado al campus de Bellvitge.

Aplicació de JITT en la Lectura Crítica per a la Pràctica Basada en l'Evidència

La lectura crítica és el procés d'avaluar i interpretar l'evidència aportada per la literatura científica, considerant sistemàticament els resultats que es presenten, en termes de la seva validesa i la seva rellevància per al propi treball. A través de la lectura crítica es verifiquen la validesa i aplicabilitat dels resultats publicats amb la finalitat de poder incorporar-los a cura dels pacients. Les revistes d'investigació en infermeria contenen informació que serveix de guia de la pràctica infermera. No obstant això, aquesta bibliografia és molt extensa i està mal organitzada.

Implementació de l'aula inversa a l'asignatura de radiologia

Los alumnos tienen un seminario de Oncologia radioterápica.

La idea es pasar antes el material con los puntos que deben aprender, que contesen las preguntas del google Drive y responder dudas/insistir en  las respuestas más falladas/ampliar conocimientos con el futiro hacia donde va la RT

GUION DE LO QUE DEBEN APRENDER EN EL SEMINARIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA

Cómo funciona la radioterapia

Interacción de la radiación con la materia. Efecto directo e indirecto
Las 4/5 R y cómo las células tumorales tiene menor capacidad de reparación

Incorporació del pensament crític i deliberatiu per resoldre problemes ètics i legals mitjançant la simulació formativa

El treball amb casos facilita posar en pràctica  la situació abans de que succeeixi a la vida professional i permet que el professor pugui introduir tots els elements de reflexió que calguin per assolir les competències vinculades a l’ètica professional.

La proposta d’innovació docent consisteix en implementar al curs 2018-19 i a l’assignatura d’ètica i legislació en infermeria, un seminari impartit amb metodologia basada en la simulació. Aquest seminari s’afegirà als que ja estan programats al pla docent de l’assignatura.

Pàgines

Projectes d'innovació docent

2018PID-UB/B20
Actiu
Coordinació: Subero Tomas, Maria Elena
2018PID-UB/B06
Actiu
Coordinació: Saz Roy, Maria De Los Angeles
2018PID-UB/B43
Actiu
Coordinació: Fernandez Dueñas, Victor
2018PID-UB/BA1
Actiu
Coordinació: Ariza Cardenal, Javier
2018PID-UB/B35
Actiu
Coordinació: Hidalgo Blanco, Miguel Angel
2018PID-UB/B45
Actiu
Coordinació: Santin Cerezales, Miguel Angel
2018PID-UB/B38
Actiu
Coordinació: Barbosa De Figueiredo, Ruiz Pedro
2018PID-UB/B29
Actiu
Coordinació: Rodriguez Martin, Dolores
2018PID-UB/B42
Actiu
Coordinació: Morin Fraile, Maria Victoria
2018PID-UB/B52
Actiu
Coordinació: Planas Ortega, Laura
2018PID-UB/B44
Actiu
Coordinació: Rius Miranda, Jaume
2018PID-UB/B46
Actiu
Coordinació: Martinez Lizan, Isabel Maria
2018PID-UB/B18
Actiu
Coordinació: Viñas Llebot, Maria Helena
2018PID-UB/B49
Actiu
Coordinació: Nolla Soler, Juan Miguel
2018PID-UB/B41
Finalitzat
Coordinació: Valmaseda Castellón, Eduard
2018PID-UB/B51
Finalitzat
Coordinació: Fernandez Montoli, Maria Eulalia
2018PID-UB/B30
Finalitzat
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
2018PID-UB/B12
Finalitzat
Coordinació: Manchon Walsh, Paula
2018PID-UB/B23
Finalitzat
Coordinació: Gutiérrez Miguelez, Cristina
2018PID-UB/B02
Finalitzat
Coordinació: Servitje Bedate, Octavio
2018PID-UB/B15
Finalitzat
Coordinació: Ruiz Toledo, Jessica
2018PID-UB/B26
Finalitzat
Coordinació: Garrido Aguilar, Eva Maria
2018PID-UB/B04
Finalitzat
Coordinació: Jane Salas, Enrique
2018PID-UB/B17
Finalitzat
Coordinació: Lopez Lopez, Juan Luis
2018PID-UB/B48
Finalitzat
Coordinació: Sierra Ortigosa, Josep Maria
2018PID-UB/B27
Finalitzat
Coordinació: Fuste Dominguez, Ester
2018PID-UB/B08
Finalitzat
Coordinació: Romero Garcia, Marta
2018PID-UB/B40
Finalitzat
Coordinació: Moreno Aguado, Victor Raul
2018PID-UB/B19
Finalitzat
Coordinació: Corral Ansa, Luis
2018PID-UB/B50
Finalitzat
Coordinació: Delgado Hito, Maria Pilar
2018PID-UB/B11
Finalitzat
Coordinació: Estrugo Devesa, Albert
2018PID-UB/B22
Finalitzat
Coordinació: Tortosa Moreno, Avelina
2018PID-UB/B01
Finalitzat
Coordinació: Arnabat Dominguez, Josep
2018PID-UB/B33
Finalitzat
Coordinació: Limon Caceres, Enrique
2018PID-UB/B13
Finalitzat
Coordinació: Martinez Soler, Josefina
2018PID-UB/B24
Finalitzat
Coordinació: Terre Rull, Carmen
2018PID-UB/B03
Finalitzat
Coordinació: Gimenez Bonafe, Josefa
2018PID-UB/BS4
Finalitzat
Coordinació: Capdevila Pons, Olga
2018PID-UB/B36
Finalitzat
Coordinació: Planell Mas, Elena De
2018PID-UB/B16
Finalitzat
Coordinació: Costa Abos, Silvia
2018PID-UB/B27
Finalitzat
Coordinació: Monforte Rodriguez, Vanessa
2018PID-UB/B05
Finalitzat
Coordinació: Prats Climent, Baldiri
2018PID-UB/B39
Finalitzat
Coordinació: Verges Sales, Carlos
2018PID-UB/B28
Finalitzat
Coordinació: Musquera Felip, Mireia
2018PID-UB/B09
Finalitzat
Coordinació: Vinuesa Aumedes, Teresa