NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID / PMD) - RESOLUCIÓ JUNY DE 2022

Algunes conclusions sobre la doble convocatòria de reconeixement de projectes 2022 del Programa RIMDA / Vicerectorat de Política Docent

La convocatòria de reconeixement de projectes del Programa RIMDA, recentment resolta, ha estat la primera convocatòria en la qual s’han reconegut de forma independent Projectes de millora docent (PMD), com a novetat, i Projectes d’innovació docent (PID) que fins era l’únic mecanisme del Programa per oferir aquest reconeixement docent.

S’obre d’aquesta forma el ventall del reconeixement a actuacions docents que tenen l’objectiu de generar millores concretes en els aprenentatges de l’alumnat implicat que permetin disposar d’evidències per considerar modificacions dels plans docents de les assignatures en les quals s’ha implementat l’actuació, i així fer sostenible i transferible la millora generada.

El procediment de presentació, registre i avaluació ha estat el mateix perquè es tracta d’un procediment consolidat i àmpliament conegut.

L’establiment dels criteris d’avaluació d’ambdues convocatòries s’ha assolit amb la reflexió conjunta de tot el PDI que forma la CAIDUB com a responsables finals de l’aplicació d’aquests criteris.

Es poden consultar les bases d’ambdues convocatòries al web del Programa RIMDA on també s’inclouen els criteris que la Comissió avaluadora CAIDUB fa servir per valorar les propostes presentades.

És el PDI responsable de la proposta qui, en darrera instància, opta per presentar-la a una convocatòria o una altra. Les propostes han rebut, en aquest sentit, una orientació inicial per part del Programa RIMDA.

El total de propostes presentades en aquesta primera convocatòria conjunta ha superat ja el total de propostes presentades en les dues convocatòries de l’any anterior:

 

Juny 2021

Novembre 2021

Juny 2022

Novembre 2022

Propostes presentades

22

19

59 (22+37)

47 (provisional)

De les 59 propostes, 22 ho han fet a la convocatòria de PMD i 37 a la convocatòria de PID.

El resultat final de les valoracions de la CAIDUB ha estat el que presentem en aquest quadre:

 

Convocatòria PMD

Convocatòria PID

Propostes presentades

22

37

Reconegudes com a Projecte

12 (55%)

25(67%)

No reconegudes com a Projecte

10 (45%)

12 (33%)

L’augment del volum de propostes que ha d’avaluar de forma individual, en una primera fase, i de forma conjunta, en la fase final, l’actual PDI que forma la CAIDUB ha portat al VRPD a ampliar a 9 el total de membres de la Comissió Avaluadora, respecte dels 6 que fins ara la composaven.

La comparació del percentatge de propostes reconegudes com a projectes en les convocatòries de l’any 2021, es mostra en aquesta taula:

 

Juny 2021

Novembre 2021

Convocatòria PMD

Convocatòria PID

Propostes presentades

22

19

22

37

Reconegudes com a Projecte

14 (64%)

10 (52%)

12 (55%)

25(67%)

No reconegudes com a Projecte

8 (36%)

9 (47%)

10 (45%)

12 (33%)

Les propostes que no han estat reconegudes han rebut indicacions per part de la CAIDUB que raonen la seva decisió i que obren la porta a, un cop incorporats els ajustos o modificacions, presentar de nou la proposta en posteriors convocatòries. Aquest retorn genera que a la convocatòria encara oberta de Novembre 2022 algunes de les propostes optin de nou a ser reconegudes.

Altres dades

Total de PDI implicat en projectes reconeguts: 280 (80 en PMD / 200 en PID)

Facultats amb projectes concedits: 9

 

PMD

PDI implicat

PID

PDI implicat

Facultat de Ciències de la Terra

 

 

1

20

Facultat de Dret

1

18

2

13

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 

 

1

9

Facultat de Física

2

12

1

7

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

3

26

4

30

Facultat de Psicologia

3

17

3

20

Facultat de Química

2

4

4

27

Facultat d'Economia i Empresa

1

3

4

29

Facultat d'Educació

 

 

5

45

Total d’assignatures implicades en projectes reconeguts

 

PMD

PID

TOTAL

Assignatures

14

91

105

 

 

Projectes (PMD i PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB).
 

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT

2022PID-UB/001

Aprendre a Través de l’EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra

Patricia Cabello Lopez

Sense finançament

2022PID-UB/002

Aprenentatge de l’alumnat amb estudi de casos per a la detecció i intervenció en violència masclista en el Pràcticum del Grau d’Infermeria.

M. Helena Viñas Llebot

Sense finançament

2022PID-UB/003

De l’error a l’encert: millora de l’aprenentatge de destreses en laboratoris de Química Analítica

Clara Perez Rafols

Sense finançament

2022PID-UB/004

Desenvolupament de competències professionalitzadores dels estudiants en Química Analítica mitjançant la incorporació del Disseny Universal d’Aprenentatge en estratègies actives d’Ensenyament/Aprenentatge.

Oscar Núñez Burcio

3.060 euros

2022PID-UB/005

Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments.

Maria Pérez Bosch

800 euros

2022PID-UB/006

Foment de les competències transversals en l’entorn de la Instrumentació Virtual (FoCoEnVirtual)

Albert Alvarez Carulla

1.000 euros

2022PID-UB/007

Implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge en context universitari per a promoure’n l’ús i la comprensió en estudiants d’educació infantil i primària

Cristina Mumbardó Adam

Sense finançament

2022PID-UB/008

Implementant un joc d'aula inversa

Patricia Garcia-Duran Huet

Sense finançament

2022PID-UB/009

La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenala públic no especialitzat (alumnat de la Universitat de l'Experiència)

Marta Bueno Salinas

Sense finançament

2022PID-UB/010

La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en graus i màsters universitaris en Psicologia i Educació

Marina Romeo Delgado

500 euros

2022PID-UB/011

La lectio, la questio i la disputatio per fomentar l’esperit crític i la capacitat dialèctica

Ferran Sánchez Margalef

Sense finançament

2022PID-UB/012

Wikireflexió: treball col·laboratiu i transversal per a la reflexió i comprensió de les fonts teòriques

Antoni Sangrà Boladeres

Sense finançament

2022PID-UB/013

Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de Química

Albert Figuerola Silvestre

Sense finançament
2022PID-UB/014

Competències didàctiques musicals en la formació inicial docent

Salvador Oriola Requena

Sense finançament

2022PID-UB/015

El treball de recerca com a mètode d’aprenentatge tranversal en el grau de sociologia

Montserrat Simó Solsona

425 euros

2022PID-UB/016

ÉS LA MACROECONOMIA NEUTRAL AL GÈNERE?. Incorporant les ulleres violeta per visibilizar l'invisible

M. Teresa Bartual Figueras

Sense finançament

2022PID-UB/017

Estratègies d’ aprenentatge de la Parasitologia en l' àmbit de la Salut en la era post-pandèmia

Teresa Vinuesa Aumedes Sense finançament

2022PID-UB/018

Experiències d'aprenentatge-servei per millorar la formació pràctica en el grau de Gestió i Administració Pública

Marina Solé Català

2.500 euros

2022PID-UB/019

Gamificació amb Kahoot en assignatures quantitatives i de gestió del risc

Ana María Pérez Marín

Sense finançament

2022PID-UB/021

La pràctica reflexiva com eina d’aprenentatge i millora de les competències professionals per la construcció de coneixement en el Grau en Treball Social.

Maria Antonia Buenaventura Rubio

1.000 euros
2022PID-UB/022 Portafoli electrònic de casos clínics en Cirurgia Bucal i Implantologia

Rui Pedro Barbosa De Figueiredo

Sense finançament

2022PID-UB/023

Simulació per al desenvolupament de competències transversals. Una experiència d’innovació docent en el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Núria Serrat Antolí

220 euros

2022PID-UB/024

Disseny i implementació d’activitats gamificades a assignatures bàsiques de Química Analítica

Hector Bagan Navarro

200 euros

2022PID-UB/025

Introducció del role-playing per a la millora de la capacitat comunicativa

Octavi Camps Font

Sense finançament

2022PID-UB/026

Disseny i implementació d’un sistema d’autogestió del procés d’aprenentatge i rúbrica d’autoavaluació

Maite Barrios Cerrejon

Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.

 

Projectes de Millora Docent (PmD) concedits a les propostes de noves actuacions de millora docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB).
 

CODI PMD TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT

2022PMD-UB/001

Aula Virtual Activa de Química Física III

Mercè Deumal Solé

Sense finançament

2022PMD-UB/002

Construcció de xarxes bibliomètriques per al desenvolupament de seminaris aplicats a l'estudi de Microbiologia a Podologia

Paula Andrea Espinal Marín

Sense finançament

2022PMD-UB/003

I Fira virtual de microbiologia en l’àmbit de la infermeria

Ester Fusté Domínguez

Sense finançament

2022PMD-UB/004

Implementación de un protocolo para mejorar la evaluación formativa y acreditativa en psicología social basada en pruebas de opción múltiple.

Omar Saldaña Tops

Sense finançament

2022PMD-UB/005

Millora de l’aprenentatge autònom en l’assignatura Dissenys de Recerca mitjançant material audiovisual: desenvolupament, implementació i avaluació

M.Isabel Nuñez Peña

125 euros

2022PMD-UB/006

Open Learning Resources: Creació d'un canal de Youtube per a l'anàlisi psicomètrica amb Jamovi

Georgina Guilera Ferré

205 euros

2022PMD-UB/007

El portafolis de pràctiques com a eina de reflexió i desenvolupament dels resultats d’aprenentatge de competències professionals i personals

Cristina Roy Pérez

Sense finançament

2022PMD-UB/008

Lliçons audiovisuals en Moodle per a l’aprenentatge autònom en el laboratori d’electromagnetisme

Juan Marcos Fernández Pradas

Sense finançament

2022PMD-UB/009

Avaluació continua de les pràctiques clíniques mitjançant rúbriques i diari reflexiu

Eduard Valmaseda Castellon

Sense finançament

2022PMD-UB/010

Cultura intergeneracional de la clínica d’economia familiar i social del Projecte dret al Dret. Aplicació als TFG del doble grau d’ADE-Dret

Cristina Poblet Farres Sense finançament

2022PMD-UB/011

Implementació de simulacions interactives de física bàsica

Jaume Guasch Inglada

Sense finançament

2022PMD-UB/014

Aprenentatge Actiu en la Química Física 2

Fermin Huarte Larrañaga

Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PMD rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.